banner

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

วิสัยทัศน์ (Vision)

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย อย่างมีความสุข และความพอเพียง ลุ่มน้ำ มูล ชี เซ    

พันธกิจ (Mission)
                1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
                3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
                4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
                5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
                6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้ำ มูล ชี เซ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์ (Goal)

             1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเสมอภาคตรงตามศักยภาพ

              2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย

             3. ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น โดยใช้ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        

             4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

             5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

             6. มีการทำงานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจาก     ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

             7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ   เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

             8. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์ Strategy

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนด กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values ​​and corporate culture)

UBON1 L SMART D

U : Unity   ความเป็นเอกภาพ                         B :  Balance    ความสมดุล               
O : Opotunity   
ความเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่าง N : Network   การสร้างเครือข่าย     
1 :  1 power  ความเป็นเลิศ                           L :  Love  รู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว               
S : Smile    
ยิ้มแย้มแจ่มใส                            M :  Morality  จิตใจมีคุณธรรม            
A
 : Accountability ความรับผิดชอบ                R : Readiness    เรียนรู้สู่มาตรฐาน 
T : Transparency 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้           D : Decentralization   การกระจายอำนาจ

               โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่กำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่

สพป.อบ.1 สำรวจควาต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. หนังสือแจ้ง       คลิกรายละเอียด  

2. แบบยืนยันความต้องการครุภัณฑ์   คลิกรายละเอียด

3. ประเภทของรายการครุภัณฑ์         คลิกรายละเอียด


ให้ส่ง สพป.อบ.1  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ขอเชิญประชุม เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323