banner

สพป.อบ.1 พัฒนานายทะเบียนโรงเรียนด้วยโปรแกรม School Mis

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาระบบจัดเก็บงานทะเบียนวัดผลสถานศึกษา เพื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) โดยมี
นาง
วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นายทะเบียนโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/03/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323