banner

การรับนักเรียนในรูปแบบประจำพักนอนของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-16.00 น. พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหม      วชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน พร้อม ดร.บุญฟ้า

ลิ้มวัธนา รักษาราชการ ผอ.ร.ร.บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบประจำพักนอนของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีมีคุณธรรมนำวิชาการ โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนสวัสดิการ.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323