banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ อบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อจัดทำแผน IEP,IIP และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม
ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323