banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อ DLTV & DLIT & สื่อ Mobil Unit

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อ DLTV & DLIT & สื่อ Mobil Unit
                                                                      …………………………………

ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อ
DLTV & DLIT & สื่อ Mobil Unit โดย นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า สพฐ. มีนโยบายสำคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ หรือโครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobil Unit) และบรรจุไว้ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาที่สนองกลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกปีงบประมาณ ให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินงานตามโครงการ
รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อนำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กตลอดมา

จากการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีปัญหาต่าง ๆหลายประการ เช่น การขาดแคลนครู ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ขาดแคนคอมพิวเตอร์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้ระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการจัด
การเรียนการสอน กอปรกับ สพฐ.มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) ซึ่งโรงเรียนจำเป็นจะต้องใช้สื่อไอซีทีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ
เครือข่ายและระบบส่วนบุคคล
        ในการนี้ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ได้ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนที่ดาวน์โหลดจากสื่อ DLIT และสื่ออื่น ๆ อีก
เป็นจำนวนมาก ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งของโรงเรียนที่ใช้ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลของ สพฐ.

ในการอบรมครั้งนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าอบรม จำนวน 170 คน โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคุณครูโรงเรียนบ้านคูขาดเป็นคณะวิทยากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323