banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ให้การต้อนรับ นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อม นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจากนั้น ได้แจ้งข่าวสาร นโยบายของ สพฐ.ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามแข่งขัน สพป.อุบลราชธานีเขต 1
ที่เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2455 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณะชน โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 มีสถานที่การแข่งขัน จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย

1. สนาม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

2. สนาม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

3. สนาม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

4. สนาม ร.ร.ปทุมวิทยากร

5. สนาม ร.ร.อุบลวิทยาคม

6. สนาม ร.ร.บ้านท่าบ่อ

7. สนามศูนย์การศึกษาพิเศษ

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ... ภาพ / ข่าว

    นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
    จากนั้น ได้แจ้งข่าวสาร 
นโยบายของ สพฐ.ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และแนะนำบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อ DLTV & DLIT & สื่อ Mobil Unit
                                                                      …………………………………

ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อ
DLTV & DLIT & สื่อ Mobil Unit โดย นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า สพฐ. มีนโยบายสำคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ หรือโครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobil Unit) และบรรจุไว้ในแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาที่สนองกลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกปีงบประมาณ ให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินงานตามโครงการ
รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อนำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กตลอดมา

จากการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีปัญหาต่าง ๆหลายประการ เช่น การขาดแคลนครู ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ขาดแคนคอมพิวเตอร์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้ระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการจัด
การเรียนการสอน กอปรกับ สพฐ.มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (
DLIT) ซึ่งโรงเรียนจำเป็นจะต้องใช้สื่อไอซีทีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ
เครือข่ายและระบบส่วนบุคคล
        ในการนี้ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ได้ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนที่ดาวน์โหลดจากสื่อ DLIT และสื่ออื่น ๆ อีก
เป็นจำนวนมาก ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งของโรงเรียนที่ใช้ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลของ สพฐ.

ในการอบรมครั้งนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าอบรม จำนวน 170 คน โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และคุณครูโรงเรียนบ้านคูขาดเป็นคณะวิทยากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

    ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี
เปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมแนวทางการบริหารจัดการ

เวลาเรียนให้กับทุกโรงเรียนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นการขยายผล

ครบทุกโรงเรียน 

    ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับ

โรงเรียนในสังกัด ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเน้นย้ำการจัดการเรียนรู้

โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้สามารถดำรงชีวิต

ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง

การบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

และครูวิชาการเครือข่าย เพื่อให้พัฒนาบุคลากรเครือข่ายให้เป็นผู้นำการนิเทศกิจกรรมฯ

และเพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
และ ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ใน
เขตตรวจราชการที่ 9
เข้าศึกษาดูงาน สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดประสบการณ์การบริหารการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สพท. ร่วมกับ
 
ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
เกียรติอุบล
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323