banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 70% ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โรงเรียนสุจริต ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และคณะครูเป็นวิทยากร ในการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จำนวน 165 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ โดยมี  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าค่ายและวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ง 174 ราย เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สิทธิต่างๆ ในสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดย นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ อบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อจัดทำแผน IEP,IIP และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม
ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี
นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และรอง ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้มอบหมายให้ครูมีส่วนรับผิดชอบกำกับดูแล ในเรื่องของคุณภาพอาหารโดยใช้โปรแกรมThaiSchoolLunchในการจัดการให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียน โดย นายพิภพ บุญปัน ผอ.โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกำชับการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 22/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. 

ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้น ได้แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้ รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323