banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ๔ กระทรวงหลัก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร ร่วมลงนาม เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ” จัดโดยเขตสุขภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” พร้อมร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ประธานจัดกิจกรรมฝ่ายสงฆ์ ผศ.อาคม วามะลุน ตัวแทนของสมาชิกเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง นำเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อบ. ประธานในพิธีแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำ รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ๓๙๗ คน ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงมอบโล่รางวัลจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ เด็กชายณธกร ธนาภัทรภิรมย์ นักเรียนชั้น ป.๖ ร.ร.อุบลวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับ ๑ ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก่อนมอบแนวคิดการบริหารงานและนโยบายสำคัญ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.00 น.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์.

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐” (ประเทศไทย)เพื่อสรรหาครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323