banner

ภารกิจผู้บริหาร

    ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี
เปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการลง โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมแนวทางการบริหารจัดการ

เวลาเรียนให้กับทุกโรงเรียนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นการขยายผล

ครบทุกโรงเรียน 

    ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับ

โรงเรียนในสังกัด ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเน้นย้ำการจัดการเรียนรู้

โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้สามารถดำรงชีวิต

ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง

การบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

และครูวิชาการเครือข่าย เพื่อให้พัฒนาบุคลากรเครือข่ายให้เป็นผู้นำการนิเทศกิจกรรมฯ

และเพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
และ ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ใน
เขตตรวจราชการที่ 9
เข้าศึกษาดูงาน สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดประสบการณ์การบริหารการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สพท. ร่วมกับ
 
ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
เกียรติอุบล
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.10 น. ที่บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี 
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย 
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ
กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
    จากนั้น ได้แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้
รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ กำกับติดตาม
นโยบายของ สพฐ. หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนต่อไป .

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ
NEW DLTV
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
  จากนั้น พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ
พันเอก กฤษดาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค ร่วมชี้แจงระบบ
การถ่ายทอดสดของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
และโรงเรียนต้นทาง (วังไกลกังวล) การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณ
ของโรงเรียนปลายทาง

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่องการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือรูปแบบใหม่
NEW DLTV

และนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนและห้องเรียนปลายทาง ตามลำดับ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนำปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทาง 21 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สนามทุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ จุดเปิดกิจกรรม หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 2/2561 โดยมีการแนะนำ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิจัยและประเมินผล ที่ได้รับการสรรหามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
     จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมประชุมวางแผนในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)ของสถานศึกษา ตามระเบียบวาระ 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้โอวาทพร้อมสนับสนุนทีมโค้ชและนักกีฬาตะกร้อหญิง ร.ร.ประชาสามัคคี อ.ม่วงสามสิบ ที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ไปร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รีโว่คัพ 2018” ประเภท 12 ปีหญิง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และ
บุคลากร
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 32/2561
โดย
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้องบการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผล
การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแจ้งให้ครูได้สะสางงานธุรการและ
ส่งมอบฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มเวลา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323