banner

วันเสาร์, 13 ตุลาคม 2561 13:42

ข้อมูลสารสนเทศ-กลุ่มนโยบายและแผน

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(3 โหวต)

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
โปรแกรม link ของระบบ/ ชื่อระบบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
DMC  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561  อมรา ทิณพัฒน์                             

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เปิดระบบ 15 พ.ค. 61 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
- ภาคเรียนที่ 2/2561 เปิดระบบ 1 ก.ค.61  ปิดระบบ 10 พ.ย.2561

DMC   แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน (โรงเรียนแก้ไขเองไม่ได้ สพท. แก้ไขเองไม่ได้)  อมรา ทิณพัฒน์  โรงเรียนและเขตแก้ไขไม่ได้  แจ้ง สพฐ.แก้ไขอ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามเมล์ที่ปรากฎ
DMC   ออกรหัส G สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  อมรา ทิณพัฒน์
 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร 
DMC   แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
อมรา ทิณพัฒน์  ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 3.1.7
DMC  ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smart Card Reader
อมรา ทิณพัฒน์  ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
DMC   คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  ขอบคุณ : ชูชาติ  พุทธลา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
DMC    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560  คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ข้อมูลพื้นฐาน
- M-Obec
- ระบบอินเทอร์เน็ต
- EFA
- เวบไซต์โรงเรียน
 อมรา ทิณพัฒน์  ปีการศึกษา 2561
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อมรา ทิณพัฒน์  ปีการศึกษา 2561
e-MES ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ.  วาสนา  มุสิกสาร  ภาคอีสาน
e-budget ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เนตรหทัย ณรงค์แสง

 ครั้งที่ 1 ตุลาคม-เมษายน ของทุกปี

 ครั้งที่ 2 เมษายน-กันยายนของทุกปี

moe-edw ระบบการรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2561  อมรา  ทิณพัฒน์ สป.กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  สพฐ.
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  สพฐ.
    ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556   
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2553  
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552 
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2551
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเท ปี 2550
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศปี 2549  
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2548
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2547
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2546

 

 

อ่าน 4432 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2561 05:33
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ แบบฟอร์ม ปร.4-6 »

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323