banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:01

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

        พจตร
                    นายพิจิตร ทาทอง
             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
                      ปฏิบัติหน้าที่
 
ปรชา
          นายปรีชา ทาศิริ
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

              ปฏิบัติหน้าที่
  จรวฒน
         นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่
นตยา
          นางนิตยา สิงห์พันธ์         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
   ศรเศวต
         นางศรีเศวต จอมหงษ์       
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่
ชตพนธ
    นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
  ฉววรรณ
            นางฉวีวรรณ วะรงค์           
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
               ปฏิบัติหน้าที่
นนทนภส
          นางนันท์นภัส ปภินวัช
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

            ปฏิบัติหน้าที่
  วไลลกษณ
     นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนวิทย์
      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่
สเมธ
           นายสุเมธ มัดธนู
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

              ปฏิบัติหน้าที่
     
       
รวนนท
         นายรวินันท์ หมื่นสุข         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
  nopic
       นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย         
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
ธนพร
             นางธนพร คำนวน
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                 ปฏิบัติหน้าที่
  ปญญา
       นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่

วราพร
     นางสาววราพร ดาราศาสตร์
           ศึกษานิเทศก์

            ปฏิบัติหน้าที่

  จนตนา
          นางจินตนา ดอกพุฒ         
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
วชรากร
       นางสาววัชรากร  ตระการไทย
              ศึกษานิเทศก์
              ปฏิบัติหน้าที่
 

ชาลน
         นางชาลินี ศิลปศาสตร์
            ศึกษานิเทศก์

             ปฏิบัติหน้าที่

 

 

อ่าน 3815 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 11:31
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323