banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มอำนวยการ

 

 
      
 

    ธนษฐา

          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                  ปฏิบัติหน้าที่

 

    สนทราภรณ

           นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                     ปฏิบัติหน้าที่

    สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                ปฏิบัติหน้าที่
 

    ปวารณา   
           นางปวารณา ร้อยพิลา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                  ปฏิบัติหน้าที่

   
      
   วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                 ปฏิบัติหน้าที่
 
    ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
                  ปฏิบัติหน้าที่
   ทพวรรณ
              นางทิพวรรณ  สมสอน
                 พนักงานพิมพ์ดีด
                   ปฏิบัติหน้าที่
 
    จราพร
            นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
                 พนักงานพิมพ์ดีด
                    ปฏิบัติหน้าที่
   กมลไชย
               นายกมลไชย  มาสุข
               พนักงานช่างไม้ ส 4
                   ปฏิบัติหน้าที่
     ชาล
               นายชาลี  กุลเกษ
             พนักงานช่างไม้ ส 4
                 ปฏิบัติหน้าที่
   ประจกษ
              นายประจักษ์  แสงสา
               พนักงานช่างไม้ ส 4
                   ปฏิบัติหน้าที่
       พงษสถตย
          นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
                 พนักงานช่างไม้ ส 4
                      ปฏิบัติหน้าที่
   วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
             ปฏิบัติหน้าที่
       วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
              ปฏิบัติหน้าที่

   สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
             ปฏิบัติหน้าที่

       อาฤทธ
                 นายอาฤทธิ์  นาคำ
                  ลูกจ้างชั่วคราว
                    ปฏิบัติหน้าที่
         อรอมา
                นางอรอุมา  คำสุข
                 ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
             นายจันที กุญเกษ
              ลูกจ้างชั่วคราว
              ปฏิบัติหน้าที่
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว
              ปฏิบัติหน้าที่

 

 

อ่าน 3540 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 09:55
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล »

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323