12bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปี 2557

news_344นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีถวายมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ประทับที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2436 - 2453 รวม 17 ปี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระกรณียกิจที่สำคัญได้อำนวยประโยชน์แก่จังหวัดอุบลราชธานีนานัปการ จากนั้นจึงเปิดสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ปี 2557 โดย พลตรี วิษณุ ไตรภูมิ ผบ.มทบ.๒๒ กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อการประชุมให้กับ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม)

news_346นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) ที่จะดำเนินการตรวจราชการแบบกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ.๒ และตัวแทนจาก สพป.อบ.๓-๕ และ สพม.๒๙ และนายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเกรียงไกร 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงบังฯ บ้านมะเขือ บ้านจานตะโนน

news_345นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านมะเขือ โรงเรียนบ้านจานตะโนน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายบัณฑิต จันทน์โยธา ผอ.ร.ร.บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) นายธงชัย ทัดทาน ผอ.โรงเรียนบ้านมะเขือ นายเสนอ ศรไชย ผอ.โรงเรียนบ้านจานตะโนน  พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)

news_343นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี ผอ.ร.ร.บ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) พร้อมคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมรอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม / ผอ.หน่วย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

news_342วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งนโยบายของ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่กับการสนองนโยบาย คสช. ๔ เรื่องหลัก พร้อมให้ยึดนโยบายเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจ ประสานสัมพันธ์ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ มีน้ำใจต่อกันเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาพื้นที่ และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

news_341นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมี นายประศาสน์ สายลุน ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ ประธานเครือข่ายฯ พร้อม นายอภัย  บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี /นายอภัย  สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม/ นายจารึก  หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร /นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล /นายธันยวีร์  บุตรทองทิม ผอ.ร.ร.วัดท่าวังหิน และคณะผู้จัดการแข่งขันร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

news_340นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๕ คน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่่ตรงกันและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินภายนอก โดยมี นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔

news_339_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การคิด และมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยมี นายเฉลียว มนัส ผู้ดูแลโครงการ นายนรินทร์ ภาระศรี ,ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายสมชาย  สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายสุเมธ  มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดฯ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_336ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและการป้องกันการทุจริต มีจิตสำนึกในการประพฤติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัยและใช้ชีวิตอยู่บนฐานของความพอเพียง มีนักเรียนจาก ๒๖ ร.ร.เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๕๐ คน โดย นายประหยัด ไขแสง , นายชาตรี ปุระมงคล , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวรวิทย์ โสภาพรรณ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา (ร.ร.สุจริตต้นแบบ) พร้อม ครูวิทยากรแกนนำ ผู้สร้างองค์ความรู้ในแต่ละฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม นางสาริกา ชายผา ผู้ดูแลโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑   ภาพกิจกรรม
 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

news_336นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๐ โรงเรียน มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและนางโยทะกา แก้วปลั่ง ข้าราชการบำนาญและคณะคุณครู โดยนายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายสนั่น สายงาม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ประชุมใหญ่ประจำปี

news_335นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ ประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อมอบแนวทางการในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู มีนางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเข้าร่วมประชุม โดยนายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต ผอ.โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) ประธานเครือข่าย พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการครูในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

news_332ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายความจงรักภักดีในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และห้องสตูดิโอ บริษัทราชธานีเคเบิลทีวี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_331ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ รอง ผอ.สพป.อบ.๔ ดร.ดุสิต สมศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๕ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษา ผู้แทน อบจ., ผู้แทน กศน.พร้อม น.ส.ประคองขวัญ สัมพพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม 
 

ร่วมแถลงข่าวในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_334นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ พร้อมได้รับความร่วมมือจาก สพป.อบ.๒-๕ สพม.เขต ๒๙ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี  บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นระระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๔ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้