dek_kru25581 dltv_q
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 40 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

พิธีมอบสารานุกรมไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

งานเกษียณอายุราชการ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

โรงเรียนอาเวมารีอา จัดงานคริสต์มาสไนท์ ประจำปี ๒๐๑๔

news_552นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสไนท์ ประจำปี ๒๐๑๔ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ ผอ.ร.ร.อาเวมารีอา, คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ,ร.ร.ในเครือรักกางเขน ,คณะกรรมการสถานศึกษา ,ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม ร.ร.อาเวมารีอา ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี

news_551

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการประชุม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน ซึ่งมีสถานที่จัดงานหลัก ๕  แห่ง คือ กองบิน ๒๑  มณฑลทหารบกที่ ๒๒  สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๒ อุบลราชธานี  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเลขานุการจัดงาน ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

news_550ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมสังเกตการณ์การสอนภายใต้โครงการภาษาอังกฤษสายฟ้าแลบ โดยความร่วมมือกับ SOLS 24/7 แห่งประเทศมาเลเซีย โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการนี้ คุณมีชัย วีระไวทยะ และดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ

news_549นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ จัดการแข่งขันกีฬาศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗

news_546นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย นายทองพูน อรัญกูล รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญของการกีฬา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาตามหลักการที่ถูกต้อง  จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_547ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมด้วย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากร มอบสิ่งของบริจาคในวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางโศภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม  (ขอบคุณภาพ นายพิสิษฐ์ ปางชาติ นางทิพวรรณ สมสอน)
 

สพป.อบ.๑ ประชุมการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน

news_546นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑๗ โรงเรียน โดย นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับรางวัล "สมเด็จเจ้ามหาจักรี" ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

news_545ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อหารือ  ร่วมกัน ติดตามและวางแผนการดำเนินการให้การคัดเลือกครู เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมย์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมชี้แจงโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

news_544ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญ ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยสมัครใจ ในสังกัด สพป.อบ.๑ จำนวน ๓๐๐ คน โดยมี นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์  คลังจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นวิทยากร ในการนี้ นายชาตรี ปุระมงคล นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายวิรัตน์ ดวงมาลา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมโครงการประชุมฝึกอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวทายาทผู้ที่ได้รับผลการะทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

news_543นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในเปิดโครงการประชุมฝึกอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวทายาทผู้ที่ได้รับผลการะทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมปทุมรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

news_541ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ก่อนเดินทางไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังสถานที่อบรม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบนโยบายเร่งคุณภาพนักเรียน

news_542_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ. การเตรียมสอบ O-net , NT , LAS โดยมอบนโยบายให้กระตุ้นโรงเรียนดำเนินการเร่งคุณภาพนักเรียน โดยการสร้างครูเก่ง ครูต้นแบบในลักษณะ Coaching เพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ (ธรรมยุต)

news_540ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ , นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะภาค , เจ้าคณะจังหวัด , รองเจ้าคณะจังหวัด , เจ้าคณะอำเภอ , รองเจ้าคณะอำเภอ ,เจ้าคณะตำบล ,พระปริยัตินิเทศก์ ,พระจริยานิเทศก์ ,ครูสอนพระปริยัติ และพระเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหนองบัว ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

news_539นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมามอบกำลังใจให้กับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน ๖๐๐ คน ที่ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี มีจิตสำนึกสาธารณะ ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้