DMC21_2557

obecnetwork   special_sillapa
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต ๓

news_479ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมสนามประกวดกิจกรรม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

news_478ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าประกวดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. ด้านทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ และด้านหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วย ตสน., น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นางชุติพันธ์ นามท้าว , นางจินตนา ดอกพุฒ, นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศน.เขตพื้นที่ ,นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ที่ดูแลสนามประกวดฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_477นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถสู่สาธารณชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน จำนวน ๒๙๐ กิจกรรม โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย อดีต ผอ.สพป.อบ.๔ , พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ , นายสรชาย ครองยุทธ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" จังหวัดอุบลราชธานี

news_476ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ผอ.ศูนย์ มสธ. , นายนิคม ทองพิทักษ์ อดีต ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี , ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๔ , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี , นายดุสิต สิงห์คีรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ (ภาคบ่าย)

news_474_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทาง วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาต่างประเทศ ปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) โดยมี นายเฉลียว มนัส , นายนรินทร์ ภาระศรี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล , ดร.เธียนไท คำล้าน และ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙

news_473นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙ ซึ่งมี นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ , นายทรัพย์ นาทองหล่อ , นายสนิท เชื้อสอน , นายนิกร มีชัย  และนายปัญยุต นันทราช เป็นคณะกรรมการติดตามฯ ระดับภาค ทั้ง ๒๖ เขตพื้นที่ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และ นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่

news_472ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระกิจกรรมท้องถิ่น นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี นายเฉลียว มนัส , นายนรินทร์ ภาระศรี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล , ดร.เธียนไท คำล้าน และ นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมทางไกลติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_471ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในประเด็นผลการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ออกตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ และโรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

IMG_3690ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ได้ออกติดตามโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ  อำเภอเมือง  และโรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  อำเภอเขื่องใน  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2557  พบว่าโรงเรียนมีการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บริการชุมชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาจัดกิจกรรมต่างๆอยู่เป็นประจำ และสภาพสนามทั้ง  3  โรงเรียนอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

news_469นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคัดเลือกคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายปิยะ อุทธสิงห์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์ ผู้แทยข้าราชการครู และนายอนุชา กัลยา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

news_475นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ และนำเงินช่วยเหลือครอบครัวของ นางนิรัญ เนืองอนันต์ มารดาของ ด.ช.พรชัย เนืองอนันต์ นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.บ้านผาแก้ว ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจมน้ำ พร้อมนี้นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านผาแก้ว , นายเฉลิมศักดิ์  กลิ่นบัว ผอ.ร.ร.บ้านปากน้ำ , นายไพรัช พิณทอง ผอ.ร.ร.บ้านค้อกุดลาด และคณะครู ได้มาร่วมให้กำลังใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านกุดลาด อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

news_467ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนายจันดี ศรีเมือง ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม

news_468_1นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐  เครื่อง ซึ่งนายจันดี ศรีเมือง ได้บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอเขื่องใน โดยมีนายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นางพนัชกร บำเรอพงศ์ อ.ก.ค.ศ. นายไพรัช ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ข้าราชการครู คณะกรรการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

news_465นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้า
ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกร
ชาวอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่าลงนาม
ถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมจิตอธิษฐานปรารถนาให้พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ในการนี้ ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้