kru2_2558
Database_DLIT25562557

final65

dltveval
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1(ธ.ค.53-ต.ค54)

pot1606ประกาศ  ด้วย ร.ร.บ้านหนองไฮวิทยา อ.เมืองอุบลฯ จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ - 7 พ.ย. 2554 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติมที่ 085-3108933

pot1606แจ้ง ร.ร.ในสังกัด สพป.อบ.1 ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กรอกแบบสำรวจ
ความเสียหายและของบประมาณการฟื้นฟูสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบ แล้วนำส่ง สพป.อบ.1
ภายในวันที่ 20 ต.ค. 54 ให้จงได้  คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

pot1606ด้วย สพฐ.จะดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้านบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 สอบถามเพิ่มเติมที่คุณวิจิตรา 085-6113952 *****

ด่วน !!  ด้วย สพฐ. จะดำเนินโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child  โดยรับสมัครโรงเรียน
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คลิกเพื่อดูรายละเอียด (5 ต.ค.54)

pot1606 น้ำท่วมโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี
pot1606 ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียน ที่มีครูผู้ช่วย ครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
ให้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22-23 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี
เวลา 08.00-16.30 น. (เดิม ประชุม 23-24 ก.ย. 54 ) (ลว.21ก.ย.54) 
pot1606ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

1.ให้ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนจัดทำรายงานตามใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม
2.ให้ครูทุกคนที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนจัดทำรายงานตามใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม
อบรมพัฒนาระหว่างวันที่  24-27 กันยายน  2554  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน  08-9627-4565,  08-0736-2952
pot1606 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบการกรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA)
ที่เวบไซต์ http://202.143.164.78/ (กรอกข้อมูลผ่าน browser Mozilla Firefox เท่านั้น)
หนังสือแจ้งโรงเรียน รายชื่อโรงเรียน (8 กันยายน 2554)
pot1606 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบวัดทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 09.00 -10.30 น.
ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ. 1  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
pot1606ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม แบบประเมินติดตาม กลยุทธ์ของ สพฐ.
ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2  หนังสือแจ้ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่

pot1606 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อสันติภาพ ส่งผลงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้-๗ ก.ย.๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๗๑๘๗๗๖๖ ต่อ ๒๒๑,๒๔๐
ศูนย์การเรียนภาษาพารากอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ สนใจติดต่อ www.teach-to-travel.com
pot1606 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5 รายการ (เพิ่มเติม)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
pot1606 ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
รายละเอียด1 รายละเอียด2 hot1
pot1606 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว
จัดโครงการบริการวิชาการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดยเข้าศึกษาหาความรู้ได้ที่ www.clinicvijai.com
pot1606 สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs
pot1606 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ขอเชิญชวน
ครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง
"การบูรณาการการมาตรฐานสู่รายวิชาและกิจกรรม"
จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ส.ค.2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.
สนใจติดต่อ โทร.02-2023429 ,2023517
(ผู้จัดรับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พักและอาหาร)
pot1606 แจ้ง ร.ร.ในสังกัดเสนอรายชื่อครูเพื่อรับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ภายใน 31 ส.ค.54
ส่วน ผอ.ร.ร.(รัฐและเอกชน)/รอง ผอ.สพป.ส่งภายใน 22 ส.ค.54
ติดต่อ จนท.คุรุสภาเขต หรือ www.ksp.or.th
หนังสือนำส่ง แบบเสนอรายชื่อ

pot1606 ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
ตามโครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ 2554 สมัครได้ที่ www.se-ed.com/elt
pot1606 กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ โครงการคัดสรรหนังสือ"ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม"
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.m-culture.go.th/province-network
pot1606 แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนยื่นคำร้องขอเปลี่ยนโรงเรียน หนังสือแจ้งและรายละเอียด
pot1606 ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นรางวัลคุรุสภา รายละเอียด
pot1606 ผลการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๔ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล
pot1606ารอบรมครูคณิตศาสตร์หลักสูตรกลาง ของ สสวท. ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
pot1606 ด้วย สพม.เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู /ศน./ผอ.ร.ร.
ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๘ ต.ต.๕๔ สนใจติดต่อที่ www.edubangkok2.org
pot1606 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดเพิ่มที่ e-office
pot1606 ร.ร.ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) อ.ม่วงสามสิบ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๔๕-๓๗๐๕๔๐ ในเวลาราชการ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 06:13 น.)

 

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้