banner64_ubon1

tablet2557

network25571        bestpractice_2557

eco_2557pijit
read2557     emes_2557khet1
obecnetwork
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

พิธีปิดค่ายภาษาอังกฤสู่อาชีพแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ English Summer Camp Go Career : ASEAN Generation

engcampดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาชีพแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
English Summer Camp
ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นางอมรา  ชูพูล รอง ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะครู คณะวิทยากร และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รุ่นที่ ๑

news_202ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รุ่นที่ ๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พร้อมมอบแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ถือปฏิบัติตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้ดูแลโครงการ คณะผู้บริหาร วิทยากร และศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วันที่สอง

IMG_4725_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) วันที่สอง พร้อมออกสนามตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อให้การสอบเป็นด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และสนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรมสนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม

news_199ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่ว คราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน พร้อมออกตรวจสนามสอบร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบที่ ๒ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน2557

finalturakan2557

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

news_198ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน พร้อมออกตรวจสนามสอบร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

BOBECและอบรมครูภาษาไทย

bd2557

http://bobec-bopp-obec.info

thai

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ2557

turakran2557

sarabun_2557

ประกาศ สพป.อบ.1 รายชื่อลำดับที่ 0001-0254 รายชื่อลำดับที่ 0255-0505
รายชื่อลำดับที่ 0506-0755 รายชื่อลำดับที่ 0756-0955 รายชื่อลำดับที่ 0956-1207
รายชื่อลำดับที่ี 1208-1460 รายชื่อลำดับที่ 1461-1710
รายชื่อลำดับที่ 1711-1963 
รายชื่อลำดับที่ 1964-2077 แผนที่ที่ตั้งสถานที่สอบ
ห้องสอบโรงเรียนอนุบาลอุุบลราชธานี new ห้องสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจำลอง เฝ้าทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

news_197ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจำลอง เฝ้าทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จากนั้นได้มอบเงินในโครงการสายใจผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ให้กับ นางบุญหลาย เฝ้าทรัพย์ และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดบ้านหัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๒

news_196นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖ เป็นข้อมูลพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

news_195ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรที่ ๑ เพื่อเตรียมการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมี นายสานิต แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะทำงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

news_194นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ตามสภาพความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรและสาธิตการสอบแบบ CLT

news_193ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ Communicative Language Teaching : CLT สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้ดูแลโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ศึกษานิเทศก์ วิทยากรจาก สพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมืองอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)

news_192นายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ห้วย หนอง คลอง บึง สามารถว่ายน้ำเป็น เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ โดยมี นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายสนั่น สายงาม นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี พร้อมนายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้