pragas                    print

DMC21_2557

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

news_250วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็งอดทน และเสียสละ โดยกำหนดให้มีการประกวดระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และประกวดระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษากิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

news_249นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปี ระหว่างวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย

news_247นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_246ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ ท่านเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคู่ขนาน (นักเรียนออทิสติก)

new_245นายสมชาย สุภาคาร หน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ วะรงค์ และนางชุติพันธ์ นามท้าว นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคู่ขนาน (นักเรียนออทิสติก) ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิสุทธิ์ ราตรี ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ่อ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

news_244นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ในการนำคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารและข้าราชการครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน บ้านท่าเมือง บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อบ. เขต ๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยคุณแม่คำหมั้น ภาระศรี

news_243นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ พร้อม นายเฉลียว มนัส นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน  นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในเขตพื้นที่ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยต่อคุณแม่คำหมั้น ภาระศรี ซึ่งเป็นมารดาของนายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลานาบุญ วัดพระธาตุหนองบัว ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

news_242นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณยายคำมั่น ภาระศรี

news_241ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณยายคำหมั้น ภาระศรี คุณแม่นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑  โดยมีนายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลานาบุญ วัดพระธาตุหนองบัว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๒

news_240นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของเขตพื้นที่ โดยมี นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ผอ.ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑

news_239นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของเขตพื้นที่ โดยมี นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ผอ.ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง

news_238นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง พร้อมเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตุการสอน และทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ร.ร.บ้านกุดกะเสียน อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานี

news_237สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดแพรคลุมป้าย "โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิล สคริมชอว์" บ้านเจริญชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริฯ มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน และพสกนิกรในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

news_236ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้