20140822180314      akks2557_22082557
                               หนังสือแจ้งเลื่อนการเลือกตั้ง                                                                   สรุปจำนวนผู้สมัคร        
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายอ่อนจันทร์ สืบวงศ์

30032557ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
คุณยายอ่อนจันทร์ สืบวงศ์ มารดา
ของ นางสาวจันทร์ฉาย  สืบวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สพป.อบ.๑ โดยมี นายวิชัย ภารการ
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากร
ใน สพป.อบ.๑ ร่วมพิธี เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดป่าเกษตร
อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบุญทัน สายงาม

29032557ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายทัน สายงาม บิดานายสนั่น สายงาม
รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ เมรุวัดบ้านกุดลาด อ.เมืองอุบลฯ
ภาพกิจกรรม

 

ประชุมชี้แจงในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีศรีตำบล

IMG_2946_1นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อุบ.1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 46 โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ศรีอุบล  ภาพกิจกรรม

 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ วันที่สาม

new_133ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง " คุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนา" ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ. โดยมี นายอุดร พิสุทธิ์ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายอ่อนจันทร์ สืบวงศ์

chanดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
คุณยายอ่อนจันทร์ สืบวงศ์ มารดา
คุณจันทร์ฉาย สืบวงศ์
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วัดป่าเกษตร  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.

new_132ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ สู่คุณภาพผู้เรียน การเพิ่มคุณภาพ O-NET และ PISA ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ. พร้อมนี้ นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ วันที่สอง

new_131ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เยี่ยมชมผลงานการจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจ นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ นายธีระชัย  โสมเกษตรินทร์ และคณะครู ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ ในการนำเสนอผลงาน BEST PRACTICES ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับ นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

new_130_1นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม นายภิรมย์ นันทวงศ์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

new_129_1ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑

new_128_1นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ พร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ๔ ภูมิภาค

new_127ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนขานรับพร้อมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

กอล์ฟการกุศลช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการ สพฐ. เพื่อคน สพฐ.

1_-_Copyดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป. อบ. ๑
ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการ สพฐ. เพื่อคน สพฐ. (Obec Golf Championship) ชิงถ้วยรางวัลจาก รมว ศธ.. เลขา กพฐ.. ผู้ช่วย กพฐ. จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟเขาชะโงก จ.นครนายก มีทีมเข้าแข่งขัน ๘๐ ทีม ทีมสพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีนายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ สพม.เขต ๗)

 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)

1_1 นายประหยัด ไขแสง
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ในการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ในสังกัด สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ๔ ภูมิภาค

new_125ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ ผอ.กลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้