kru2_2558
Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วริญญู ป.ธ.๙,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่

news_746นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วริญญู ป.ธ.๙,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร ธานี (เต้) นำศิริกุล โดยคุณแม่วันเพ็ญ ศรีวัฒนชัย ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนอุบลวิทยากร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์

news_744นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ ของโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) โดยมี นายอรรถพร สำเภา ผอ.โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุคนธ์ ตังคโณบล ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาคร ทองโชติ

news_743นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน พร้อม นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาคร ทองโชติ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเรือ ซึ่งเป็นภรรยาของ นายประเสริฐ ทองโชติ ผอ.ร.ร.บ้านหนองมุก สังกัด สพป.อบ.๑ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดบ้านหัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

news_742นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก สพป.อบ.๑ และ สพป.อบ.๔ รวมทั้งสิ้น ๘๒ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี ๒๕๕๘  โดยมี นายเฉลียว มนัส  ดร.เธียนไท คำล้าน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นายสมชาย สุภาคาร พร้อมคณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ และ เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

news_741นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาคร ทองโชติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

news_740นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายพีรวัฒน์
พิมพ์สอน
รองผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นางสาคร ทองโชติ
ครูชำนาญการ
พิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
ณ บ้านพักบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ
อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน

news_737นายประหยัด ไขแสง
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ ได้รับ
มอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัล
พระราชทาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
มอบหมายภารกิจ สำหรับสถานศึกษาที่
ขอเข้ารับการประเมิน สถานศึกษา และ
นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอุบลวิทย์ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๑

news_736นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนที่ใกล้ห้วย หนอง คลอง บึงได้รับการฝึกให้สามารถว่ายน้ำเป็น  และเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยมี นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นางสิทธิพร ไขแสง หน.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น มารดา ดร.พนัชกร บำเรอเพงศ์

news_738นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น
มารดา ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
ผู้แทนข้าราชการครู ใน อกคศ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑  ณ เมรุวัดตลาดราชมงคล บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เข้ารับการอบรม นบส.ศธ. รุ่นที่ ๕

news_735ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้ารับการอบรม นบส.ศธ.รุ่นที่ ๕  ณ สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น มารดา ดร.พนัชกร บำเรอเพงศ์

news_734ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ คุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น
มารดา ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
ผู้แทนข้าราชการครู ใน อกคศ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายเฉลียว มนัส นายประหยัด ไขแสง นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายสมชาย
สุภาคาร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านเลขที่ ๗๗ บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

news_733นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณพระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ ในการนี้ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายประคอง เจริญลอย

news_732ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 
คุณยายประคอง เจริญลอย แม่ยาย
นายอำนาจ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้าน
คำไฮใหญ่
โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ญาติพี่น้อง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดใหม่ประชาสรรค์ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔

news_731ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก และม่วงสามสิบ จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายยุทธ ไชยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าบาก นายประเสริฐ วงศ์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโอดนาดี นายสมบัติ ปัญญาคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้