kru_25022558ubon3
boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581

thai_news

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) และการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2557

news_428ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) และการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2557 เพื่อติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับและนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.อบ.๕ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการนายชาติสงวน บุญรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายชาติสงวน บุญรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.ก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน  โดยมีนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

news_427ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี , นายเมธา เหิรเมฆ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และ ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.๑ จำนวน ๕๐๐ คน ที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ, นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และคณะผู้บริหาร - ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

การประชุม รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

news_426ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมการก่อนจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนจุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_424

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม DIAMOND HALL โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)

news_425

รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)  โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

news_423_1นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
"สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี
สพฐ.๕๗" ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.
อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมงาน ซึ่งในการนี้นายอุดร พิสุทธิ์
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการเข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด

news_422นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด รุ่น ๑๘๔๙/๒ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ในการนี้ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชครู ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ : นายผัน ชมภูศรี)

 

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) จัดพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานแสดงมุทิตาจิต

news_419_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดย คุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร พร้อมครอบครัว , นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ. คณะผ้าป่าสหธรรมมิก โดย นายแดง แซ่อึ้งและครอบครัว และเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร ที่เกษียณอายุราชการด้วยความสง่างาม โดยมี นายสมศักดิ์ สารบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก ผอ.ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างหนาแน่น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) อ.เขื่องใน  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice)

news_4211สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice) โดย นายเฉลียว  มนัส
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนอุบลวิทยาคม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบ "ตู้เปิดจินตนาการ"

news_419นายชาตรี ปุระมงคล รองผอ.
สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและ
แผน นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว
นางวาสนา มุสิกสาร
ร่วมพิธีมอบ
"ตู้เปิดจินตนาการ" ซึ่งเป็นตู้หนังสือ
และของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ
จากบริษัท ดิ เอราวัณ กรู๊ป จำกัด
(มหาชน) โดยคุณกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.๑  ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านข่าโคม โรงเรียนประชาสามัคคี และโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.๒ ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ โรงเรียนเขมราฐ ณ โรงแรม ฮ๊อป อินน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายอนันต์ เพียรพานิชย์

news_418ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายอนันต์ เพียรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พร้อมนี้นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

news_417คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นายนคร ตังคะพิภพ ผอ.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ครูผู้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตลูกศิษย์ รวมทั้งการได้รับการยกย่องจากหลายคนและหลายทางตลอดชีวิตความเป็นครู  ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อม นายบำรุง แก้วจันดี ประธานสถานศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม WINTER โรงแรมการ์เซีย จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการฌาปนกิจศพคุณพ่อสิงห์ บุตรน้อย

news_416ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการฌาปนกิจศพคุณพ่อสิงห์ บุตรน้อย บิดานางอรทัย ประกอบแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง) ณ ฌาปนสถานบ้านนาดูน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้