bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

new_90วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุน จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้   ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเลขานุกาศูนย์รประสานงานการรับนักเรียนประจำเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

a1

นายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สพป.อบ. ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเลขานุการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนประจำเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยแบ่งศูนย์ประสานงานออกเป็น ๒๕ศูนย์ และศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนในเขตชุมชนหนาแน่นจำนวน ๓ ศูนย์ มีนายไพฑูรย์  ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา นางสาวประคองขวัญ 
สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ พร้อมใจเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

new_89ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สพป.อบ.๑
ภาพกิจกรรม
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สพป.อบ.1
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเขื่องใน
 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี

new_88นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจ ติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิบูลนวกิจ

new_86ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิบูลนวกิจ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วิหารเจดีย์ศรีชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

new85นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๔ หน่วย เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน โครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบรักการอ่านฯ โครงการ "Read Thailand :
อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 9

ผลการประกวด
คลิกที่นี่new1
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพประกวด "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

new_87ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประกวด "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนชั้น ป.๕ จาก จ.อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขัน  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

การจัดทำวิพากษ์ประชาพิจารณ์ ปรับปรุง แก้ไขโครงการอาหารกลางวัน

new84ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ นายประกอบ จิรานุกูลสวัสดิ์ นางพนอ อี้รักษา และนางอัณชลี แจ่มผล คณะกรรมการจัดทำวิพากษ์ประชาพิจารณ์ ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อบ.๑ - ๕ ร.ร.ตชด. ร.ร.เอกชน และ ร.ร.จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายพระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์

n83ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีทำบุญถวายพระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วิหารศรีเมือง วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้ง ๒/๒๕๕๗

new82ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้ง ๒/๒๕๕๗ เพื่อหารือข้อราชการ รวมทั้งแนวปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

new81วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และอดีตผู้บริหาร กศน. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new80วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เดินทางไปตรวจสนามสอบ LAS (Local Assessment System) ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.๒ ป.๕ และ การทดสอบ NT (National Test) ระดับชั้น ป.๓ โดยมี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ สนามสอบอนุบาลอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสมเด็จ

1ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป. อุบลราชธานีเขต  ๑ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสมเด็จ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โดยท่านเจ้าคุณวิบูลธรรมาภรณ์ 
เจ้าอาวาสวัดสุปัฎนาราม องค์อุปถัมภ์
ทุนศิษย์เก่าโรงเรียสมเด็จ ปี ๒๕๑๑
ทุนจากงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูปุญญากตาธิคุณ
ทุนคุณทิพรัตน์ เผ่าวิจารณ์ ทุนตระกูลอินทรีย์ ทุนคุณสุพรรณี บุญถูก
ทุนคุณสมพงษ์ ทองทั่ว
ทุนคุณประสิทธิ์ โพธิ์พิมพ์  โดยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสมเด็จ นายชุมศักดิ์  ชุมนุม 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้