sec21

set2558
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะเข้าคารวะอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

news_586ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร สพป.อบ.1 เข้าคารวะขอพร นายพัลลภ  รัตนจันทรา อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศาลปกครองอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_585นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการเขตพื้นที่ฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้”  กำหนดการสอบ O-NET และการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ NT และ LAS  การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๙ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของสพป.อบ.๑  ประกาศสพป.อบ ๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพป.อบ. ๑ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมบริจาคทำบุญโรงทานวัดหนองป่าพง

news_584ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบสิ่งของและบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการตั้งโรงทานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ณ วัดหนองป่าพง โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ณ สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

news_583ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี รองผอ.สพป.อบ.๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีทางศาสนาและพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะเข้าคารวะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

news_582ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหารเขต พร้อม ผอ.กลุ่ม เข้าคารวะขอพร พลตำรวจตรี ธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

news_580_2พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ดร.วิชัย แสงศรี จึงประกาศนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลสรุปและรายงานต่อ สพฐ. ปรับระบบบริหารจัดการและดำเนินการกำกับติดตาม นิเทศ จัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่องและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ สพฐ.ทุกภาคเรียน  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณตามานิจ โสมะเกษตรินทร์ บิดา นายไชยวัฒน์ โสมะเกษตรินทร์

news_581ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณตามานิจ โสมะเกษตรินทร์ บิดา นายไชยวัฒน์ โสมะเกษตรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านผาแก้ว ณ เมรุวัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

1420866977028ดร. วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๒ กองบิน ๒๑ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ ศูนย์ICT และไลน์กลุ่มบุคลากร สพป.อบ.๑)  กิจกรรมวันเด็กจุดโรงเรียน (ขอบคุณภาพจากไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา)

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะร่วมขอพรปีใหม่จากพันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6

news_577ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชาตรี  ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑  นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร เข้าคารวะ พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ห้องรับรองกรมทหารราบที่ ๖ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะร่วมขอพรปีใหม่บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒

news_5741ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร เข้าคารวะ พลตรีนิรุทธ  เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ห้องบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ประชุมเพื่อเตรียมการรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

news_575ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และบุคลากร ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานพิธีออกรางวัลสลากกาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_573ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานพิธีออกรางวัลสลากกาชาด ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และนางโศภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ เวทีกลางศาลากลาง (หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ป้ายไวนิล O-NET ปีการศึกษา 2557

onet
                               ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อพิมพ์ไวนิลที่นี่ค่ะ
 

ผลPreONET57เปรียบเทียบO-NET56

เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

และ ผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557  

ชั้นป. 6 และ ม.3  คลิกรายละเอียดที่นี่

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้