28july4

nited2558

EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสรทัต สายพันธ์

news_634นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสรทัต สายพันธ์ บิดาของ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๘ ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายการสอบคัดเลือก รองฯ ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

news_632ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็น ประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวย การสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบนโยบายเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร โดยมี รองผอ.สพป.อบ.๑ ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศและกองบิน ๒๑

news_631นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศและกองบิน ๒๑ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเวชภัณฑ์ยา ให้กับ ร.ร.ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 21 นายอรรณพ อุ่นอก นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบ ก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

news_630นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ในการประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมรับนโยบายการสอบคัดเลือก รองฯ ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

news_629_1ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างฯ

news_628นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมาย จาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด  ณ ห้องประชุมศรีอุบลและห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง รับการประเมิน สมศ.รอบสาม

news_627วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสาม โดยมี นายนิพล ผิวแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านโนนขวาวนายูง และคณะครู นักเรียนตอบข้อซักถามตามฐานกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้น จึงเดินทางไปนิเทศ ร.ร.ในเครือข่ายเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน โดยมี นายจำรัส  เฝ้าทรัพย์ ร.ร.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม และ นายชัยยศ  บุญจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแดง พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์ ๒๕๕๘"

news_626นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์ ๒๕๕๘" ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมตัวแทนการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕ "ดอกจานเกมส์ ๒๕๕๘"

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมแสดงความไว้อาลัยกับคุณพ่อสรทัต สายพันธ์

news_625ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะบุคลากร ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วยโรคชราของ คุณพ่อสรทัต สายพันธ์ ศิริอายุ ๙๔ ปี ๑๐ เดือน ๑๑ วันซึ่งเป็นบิดาของ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๘ ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมสืบสานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท และบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ

news_624นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท และบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ วัดทุ่งศรีเมือง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ ให้ถูกตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน ๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานเทศกาลพันธุ์ไม้งามตำบลหนองขอน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘

news_623นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลพันธุ์ไม้งามตำบลหนองขอน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอรรณพ อุ่นอก นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายทองแดง มณีพงษ์ นายก อบต.หนองขอน คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนพันธุ์ไม้งาม อบต.หนองขอน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่การศึกษา

news_622นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_621ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ สนามสอบโรงเรียนกิตติญาณ
วิทยา โรงเรียนเมืองอุบล โรงเรียน
อาเวมารีอา ซึ่งทุกสนามสอบดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่
๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่คำมา ยุวะบุตร

news_620ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพ
คุณแม่คำมา ยุวะบุตร แม่ยาย
นายสมเกียรติ พื้นแสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
 ณ เมรุวัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้