dek_kru25581 dltv_q
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 39 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

พิธีมอบสารานุกรมไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

งานเกษียณอายุราชการ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดไชยมงคล

news_314ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูจิตวิสุทธญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

news_313ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูถิรธรรมสิริ เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีประดู่ ภาพกิจกรรม
 

นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านทัพไทย

news_312นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาเพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายสมนึก สมคะเนย์ ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย และคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมขอตั้งกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

news_311ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมขอตั้งกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เพิ่มเติม ครั้ง ๒ เพื่อรายงาน สพฐ. ในระบบการรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

"วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม ๑๑๗ ปี"

news_310ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายชาตรี ปุระมงคล นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงาน "วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม ๑๑๗ ปี"  โดยจัดทำบุญตักบาตรเช้า บวงสรวงเจ้าปู่วัดหนองยาง ทำบุญเลี้ยงพระเพลและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อทำบุญ รำลึกพระคุณบูรพคณาจารย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความผูกพันอันดีงามอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมงาน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

news_309นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมพิจารณากับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

บริษัทไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

news_308นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง จาก นายมนสันต์ มฤคทัต หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง พร้อม น.ส.นิจวรรณ คูหา หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และคณะโครงการอาสาใจดี ของบริษัทไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างทักษะอาชีพพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว , นางอัมรา ชูพูล รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวคำ ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียน

news_307

วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ประจำครือข่ายสถานศึกษาม่วง ๕ และ ๖ ออกนิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ในโรงเรียนบ้านบก บ้านหนองไข่นก บ้านสมบูรณ์ บ้านยางเทิง บ้านหนองแฝกยางเครือ และบ้านหนองบัวแดง โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่สอง

news_306การอบรมตามแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสและนักเรียน จากสพป.อบ.๑-๕ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณครูรังสรรค์
ไชยมาตย์ คุณครูมลัยวัลล์ ทาทอง
คุณครูศิวพร มากดี เป็นวิทยากร
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.อบ.๑-๕ ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_304นายเฉลียว  มนัส  รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่ ๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย  แสงศรี ตรวจเยี่ยมการอบรมและให้กำลังแก่คณะครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) รุ่นที่ ๒

news_303ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ อ.เขื่องใน และ อ.ม่วงสามสิบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี พร้อม นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม  นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นางนันท์นภัส  ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิจิตร  ทาทอง หน.กลุ่มงานนิเทศฯ พร้อมคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ เขื่องใน ๗

news_3051นายอุดร พิสุทธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นางนันท์นภัส ปภินวัช และนางสาววราพร ดาราศาสตร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ เขื่องใน ๗ โดยมีนายประสิทธิ์ พิลา ประธานเครือข่ายและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกบัวบาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

การอบรมแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

news_300นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน
รองผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพีธี
เปิดการการอบรมแผนปฏิบัติการสร้าง
ภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเข้าใจ
ในการพัฒนานักเรียนสู่ความยั่งยืน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิจิตร ทาทอง  ศึกษานิเทศก์ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ และคณะวิทยากรประกอบด้วยคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ คุณครูมลัยวัลล์ ทาทอง คุณครูศิวพร มากดี  ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับทราบนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.

news_2981ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายเร่งด่วน
๔ นโยบายของ นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการกพฐ.
คนใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดำเนินการตามโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ไกลกังวล ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลรายงาน
สพฐ. ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้