สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 68 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒

news_278นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายเฉลียว มนัส พร้อม นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

สภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557

news_277วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557 เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุขสู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขานรับนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน พร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ได้แจ้งกิจกรรมงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ให้ที่ประชุมทราบ  ภาพกิจกรรม
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

news_269คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อบ.๑ จำนวน ๒๖ แห่ง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ซึ่งนางสาริกา ชายผา ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ

news_275นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นางฉวีวรรณ วะรงค์ และนางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ เป็นวิทยากร มี นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมนายสุเมธ  มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

news_274นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของโรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ให้การต้นรับ ณ ห้องประชุมราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม                      
 

ประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

news_272ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมบุุคลากรเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ที่นำมาใช้แทนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Filing) เดิม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗

news_273นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอและเป็นตัวแทนเข้าประกวดทั้งหมด ๒๙ กอง พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม ๑,๐๕๘ คน ตามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ โดยมี พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายสมบัติ บุตรเพชร รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒(ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด

news_269นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕ ตามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟังนโยบายในการจัดประกวดระเบียบแถว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

วันสถาปนา"โรงเรียนปทุมวิทยากร" ครบรอบปีที่ ๗๖

news_271ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา "โรงเรียนปทุมวิทยากร" ครบรอบปีที่ ๗๖ และมอบเกียรติคุณบัตรศิษย์เก่าดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร ณ หอประชุมประทุมทอง เมื่อว้นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดโครงการ"ร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างความสุขให้กับนักเรียน"

news_2671ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เกียรติสุรนนท์ จำกัด จัดโครงการ"ร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างความสุขให้กับนักเรียน" เพื่อมอบชุดนักเรียน ทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

เตรียมความพร้อมในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

news_268ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ คสช. และการดำเนินงานตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย นายทศพร อินทรพันธ์ ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๕ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ นายสมบัติ บุตรเพชร รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ และคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_270นายวีรศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

โครงการ"ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน คืนความสุขยั่งยืน"

news_266นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมกันพัฒนาสังคม และชุมชน คืนความสุขอย่างยั่งยืน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีและความสุขให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๒๒ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรปกครองท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย

news_264นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ รวมทั้งการติดตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พร้อมกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการพัฒนาผู้เรียนในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายอุดร พิสุทธิ์ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้