banner64_ubon1

spec

special

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

news_178นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่ สพฐ.ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๗

news_177นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อดำเนินการคัดสรรและเสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑

news_176ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็น ประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายนรินทร์ ภาระศรี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๒

news_175ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๑

IMG_1894_-_Copyดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

news_171นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ทั้งประเภทผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

news_173ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๕ พร้อมคณะที่เดินทางมาส่ง นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.วราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่ สพป.อบ.๑ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗    ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

news_172นายวิชัย ภารการ และ ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ เป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

news_170ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วันที่สอง

news_169สพป.อบ.๑ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายอุดร พิสุทธิ์ และนายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ กำกับติดตามความเรียบร้อยในการรับสมัครฯ ซึ่งในวันแรกมีผู้มาสมัคร ๓๕๗ คน และวันที่สองมาสมัคร ๑๘๙ คน ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๗

news_168วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรรและเสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๗ โดย นายสุรัตน์ สรรพสาร เป็นประธานที่ประชุม พร้อมกำหนดปฏิทินการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

news_167วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายอุดร พิสุทธิ์ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในวันแรก โดยเน้นย้ำว่าหากมีผู้แอบอ้างให้ความช่วยเหลือ ขอให้ผู้สมัครฯ เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ และแจ้งมาที่ สพป.อบ.๑ ที่หมายเลข ๐๔๕ - ๒๔๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๐๕ ในเวลาราชการ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

news_166ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายเข้มในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง จำนวน ๑๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยย้ำให้คณะกรรมการทุกคนทำงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้สมัครฯ พร้อมเน้นมาตรการป้องกันการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒

news_165
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้