kru2_2558
Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

news_729ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้ารดน้ำขอพรตามประเพณีปีใหม่ไทยจาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_728ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้ารดน้ำขอพรตามประเพณีปีใหม่ไทยจาก นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓

news_730นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเขื่องในและม่วงสามสิบ จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_727ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้รับความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขอบคุณ ข่าว/ภาพ ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.) ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.

news_726ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ.  สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒

724นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเขื่องใน จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี

news_725นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน ปปส.ภาค ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประจำเดือนเมษายน)

news_723นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมรับธงกับ ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร สพป./สพม.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ในเดือนพฤษภาคม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบธงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑

news_721นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน ๖๒ โรงเรียน โดย นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

news_720นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรมของลูกเสือไปเสริม เพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๖๐ คนเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

news_719นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ปทุมวิทยากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะวิทยากรที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_717นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ในการนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะสรงน้ำขอพรผู้อาวุโสทางการศึกษา และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานดอกไม้ สพป.อบ.๑

news_715ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำขอพรผู้อาวุโสทางการศึกษา นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานดอกไม้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ภาพขอพรผู้อาวุโสทางการศึกษา
 
ภาพสรงน้ำ ณ ลานดอกไม้ สพป.อบ.๑

 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะสรงน้ำขอพรเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)

news_714ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำขอพรพระเดชพระคุณ พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พระคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้