สอบครูธุรการ2557
kruturakan
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
ระบบงานสารบรรณ สพฐ.
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบล
sarabun
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content
sar2556

การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค (2)
1. หนังสือแจ้ง
2. ประกาศ สพป.อบ.1 และใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 16:37 น.)

 

แจ้งเพิ่มเติมการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2555

ด่วนแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม...!!!

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2555 ...
ตามที่ สพป.อบ. 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษาตามหนังสือ
สพป.อบ.1      ที่ ศธ 04183/1067  ลว 13 มีนาคม 2556 นั้น บัดนี้ สพฐ. แจ้งเพิ่มเติม
ในการรายงานข้อมูลให้โรงเรียนในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 O-NET กรอกในการรายงานข้อมูลผลการเรียนสิ้นปี
การศึกษาโดยดำเนินการดังนี้

กรณีเปิดสอนหลายวิชาใน 1 สาระการเรียนรู้ ให้นำจำนวนผู้เข้าสอบในทุกวิชามารวมกัน
กรอกในช่องจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนวิชาที่สอบมีกี่วิชา ก็นับรวมกัน และกรอกในช่อง
จำนวนวิชาที่สอบ และนำเกรดในแต่ละวิชาในแต่ละเกรดมารวมกันแล้วกรอกไป
ในแต่ละช่อง เช่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดสอน
วิชาประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, หน้าที่พลเมือง ก็ให้นำจำนวนผู้เข้าสอบทั้ง 3 วิชารวมกัน
เกรดของแต่ละวิชา ก็ให้นำมารวมกันแล้วกรอก เช่น ในแต่ละวิชามีเกรด 4 จำนวนกี่คน
ให้นำมารวมกัน แล้วกรอกในช่อง เกรด 4 ของสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยไม่ต้องหารเฉลี่ย

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ที่กรอกต้องรวมคะแนน O-NET แต่ละวิชาด้วย (O-NET ถือเป็น 1 วิชา
ในสาระที่สอบ)

(เว็บไซต์ข้อมูล O-NET รายคน/รายโรงเรียน
http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/225/1)
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา นำคะแนนจากเทอม 2 มากรอก

1. ดาวน์โหลดหนังสือราชการ  
2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 (OBEC55 ระยะที่ 2)
3.
แบบช่วงระดับคะแนน O-NET ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555   (ตารางเปรียบเทียบช่วงคะแนน)

http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/

โรงเรียนใดที่ดำเนินการยืนยันข้อมูลแล้วให้ยกเลิกแล้วรวมคะแนน O-NET แล้วจึงยืนยัน
ข้อมูล
ใหม่อีกครั้ง
ผู้ประสานงาน    นางอุณารัตน์   ลาผ่าน  08-6468-4270

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 09:12 น.)

 

ตอบแบบสอบถามtablet ครั้งที่ 2

tablet2
http://210.1.20.63/~tablet/survey2.php

hf_tablet2   hf_tablet3   

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 02:06 น.)

 

แบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

แจ้งด่วน...แก้ไข      
แบบ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประเมินร่วมกับเอกสาร "แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ." ทั้งนี้ ให้ ร.ร.เขียนรายงาน SAR ตามแบบฟอร์ม
ของเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
1.แบบประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   ปีการศึกษา 2555  กรุณาดาวน์โหลดใหม่
2.แบบประเมินคุณภาพภายในระดับขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2555 กรุณาดาวน์โหลดใหม่
3.แบบรายงาน SAR  กรุณาดาวน์โหลดใหม่
ประสานงานได้ที่ อ.คุณาธิปญ์  ยุทไธสง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 16:21 น.)

 

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2555

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 2555
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปีการ ศึกษา 2555 ตามปฏิทินจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์
http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/
    และส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูล(ที่แนบ)
มายัง สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เมษายน 2556
(ใช้ username และ password ของโรงเรียนที่รายงานข้อมูลระยะที่ 1
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ โทร. 086-4684-2720)
1. ดาวน์โหลดหนังสือราชการ  
2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้านการศึกษา ระยะที่ 2 (OBEC55 ระยะที่ 2)
 

เชิญสมัครสมาชิกวารสาร "ใต้ร่มพระบารมี"

ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ อัตราค่าสมาชิกปีละ 1,500 บาท ติดต่อสำนักพิมพ์ใต้ร่มบารมี โทร.02-9211870
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ภาพ)
 

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

sts3-crop
sts4
sts5
sts6

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 12:31 น.)

 

การยื่นแบบรายการเสียภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 สำหรับปีภาษี 2555 สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ส่วนการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th) ยื่นได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556
 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โรงเรียนบ้านยาง

ประกาศโรงเรีียนบ้านยาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (โรงเรียนดี ศรีตำบล) ประจำปีการศึกษา 2556 เอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 15:20 น.)

 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. 2554 (ข้อ 6.1)

แจ้งด่วน.....ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. 2554 (ข้อ 6.1)
กำหนดให้ทุกโรงเรียนแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายละเอียดตามแนวปฏิบัติ
ที่แนบท้ายรายชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.อบ.1     ดังนั้น ขอให้ทุกโรงเรียนได้ติดต่อและ
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย
1. แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. รายชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 มีนาคม 2013 เวลา 14:46 น.)

 

รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านเตย อ.ม่วงสามสิบ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4-15 มี.ค. 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-0742361
 

รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านชาติสามัคคี อ.เขื่องใน รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาไม่ระบุวิชาเอก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-15 มี.ค. 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 087-2485936
 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้พิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น สามารถทราบผลการพิจารณาได้ที่ e-Office
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้