bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

963นายมนต์ตรี  ธนะคุณ 
รอง ผอ.สพป.อบ.๑

และนางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๑
ร่วมให้การต้อนรับนางมัณฑะนา  สุทธิวรชัย 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมคณะ ในการมอบเครื่องบรรเทาทุกข์
แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากอัคคีภัยที่บ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในการนี้มี
เด็กชายจักรวรรดิ  กรายทอง นักเรียนชั้น ป.๕ ของโรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดประกอบการพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)

962ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทำร่างรายละเอียดประกอบการพิจารณา
บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตามกรอบอัตรา
กำลังใหม่ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด

961ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชน
ในชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
พิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การประเมินระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

a3ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในเปิดการอบรมการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่
การประเมินระดับชาติ (National Test:
NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยมีนายชาญณรงค์  ผาสุขมูล
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย  สุภาคาร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายสุเมธ  มัดธนู  หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา พร้อมคณะให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนา
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

new_74นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม Good Thinker Good Morality Ensuring Greatness" โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภาพกิจกรรม
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน จ.อุบลราชธานี

new_72สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_73นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา จัดงานสายสัมพันธ์เบญจธัญพิทยา ครั้งที่ ๗

new71วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงานสายสัมพันธ์เบญจธัญพิทยา ครั้งที่ ๗ โดยมี ดร.ชุติมา รายะนาคร ผอ.ร.ร. คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับที่ ร.ร.เบญจธัญพิทยา อ.ม่วงสามสิบ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่

new_70ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อโครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายปรีชา เมืองพรหม นายกสมาคมพัฒนาครูไทย และคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 

พิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อคำดี สอแสง

new69ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อคำดี สอแสง พ่อตาของ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดบ้านแก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

new68วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่รายทางและศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดประกวดร้องเพลง "สานฝันปั้นดาวอนุบาลอุบล" ปี ๓

new67ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงานประกวดร้องเพลง "สานฝันปั้นดาวอนุบาลอุบล" ปี ๓  โดยมี นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร. คณะผู้บริหารสถานศึกษา นายสมศักดิ์  ไกรเดช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ รับมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน

new66นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ระดับจังหวัด กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและประกอบพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดย นายพันคำ ศรีพรม ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนเมืองอุบล จัดงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new65ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงาน "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" มหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนเมืองอุบล ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้