thai
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557

บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย

news_367ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสพฐ. เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในการมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด จำนวน ๑,๙๒๗ โรงเรียน โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี และรศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักงานการศึกษาภาคบังคับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และผอ.สพป.อบ.๒-๕ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบุณฑริกา” และจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา

news_366ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบุณฑริกา” และจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา การสร้างรั้วโรงเรียนตลอดจนปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมมอบโล่ประกาศคุณูปการแด่ผู้สนับสนุนมูลนิธิครูอุบลราชธานี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแด่ผู้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยนายอภัย บุญสาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

news_362นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี นายอุดร พิสุทธิ์ , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติ โดย นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง ผู้ดูแลโครงการ พร้อมศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

news_361ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ และการตรวจแบบบูรณาการ รอบที่ ๓ และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม
 

ตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียนบ้านท่าเมือง

news_360นางยุวรินทร์ เผื่อนพึ่ง นางนันทนา พายตะคุ นางเนตรหทัย ณรงค์แสง ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่นายไพศาล สุวรรณพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเมือง พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

news_359ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายเมือง ๗ เปิดค่าย Intensive English Camp for Primary students

news_357ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียน (Intensive English Camp for Primary students PEER Center of Muang District) โดยมี นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปากห้วยวังนอง นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเมือง ๗ นายสมชาย สุภาคาร, นางนันท์นภัส  ปภินวัช , นางจินตนา  ดอกพุฒ ,น.ส.วราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านปากห้วยวังนอง อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

อบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

news_356นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.
อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (E-OFFICE) ให้กับข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รุ่นที่ ๓ โรงเรียนในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอดอนมดแดง จำนวน ๘๖ โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีนายยุทธนา ไชยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าบาก นายเชษฐพงศ์ สุขปาน ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าแดง นายกำพล กิ่งชา ผอ.โรงเรียนบ้านยางกะเดา นายโอภาส วุฒิเสลา ผอ.โรงเรียนบ้านบัวยางและนายนพภา เขียวหวาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ เขื่องใน ๑

news_353ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ เขื่องใน ๑ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านนโยบายการศึกษา
ที่ตรงกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗โดยมี
นายวิเศษ ปากหวาน รองผอ. สพป.
อบ.๑ นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษา
นิเทศก์ นายสุชาติ กิตติโกสินท์
ผอ.
โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) ประธานเครือข่าย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมศูนย์ OTOP อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมได้เยี่ยมค่าย Intensive English Camp for Primary students Grade ๔-๖ (การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม

 

เครือข่ายเขื่องใน 3 เปิดค่าย Intensive English Camp for Primary students Grade ๔-๖

news_355นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ( Intensive English Camp for Primary students Grade ๔-๖) โดยมี นายสมัย อินอร่าม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๐ เขื่องใน ๓ พร้อม นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ผอ.ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) คณะผู้บริหารสถานศึกษา นายปรีชา ทาศิริ และ นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

อบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

news_3541นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.
อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (E-OFFICE) ให้กับข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวน ๗๗ โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีนายทัศนัย ใจแน่น ผอ.โรงเรียนบ้านหนองช้าง นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

อบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

news_352ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมปฏิบัติการสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (E-OFFICE) ให้กับข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รุ่นที่ ๑ เป็นในอำเภอเขื่องใน จำนวน ๗๘ โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพิสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๕ ดอนมดแดง ๒ ประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗

news_358เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒๕ ดอนมดแดง ๒ ประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านนโยบายการศึกษาที่ตรงกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อิงมูลริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_3511ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งนโยบายของ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่กับการสนองนโยบาย คสช. ๔ เรื่องหลัก พร้อมให้ยึดนโยบายเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเน้นความร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจ ประสานสัมพันธ์ พัฒนาการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ มีน้ำใจต่อกันเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาพื้นที่ และพัฒนาประเทศชาติ พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้