DMC21_2557

obecnetwork   special_sillapa
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีบัว อำเภอเขื่องใน

news_220ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีบัว อำเภอเขื่องใน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายอุทัย บุญพร้อม ผอ. ร.ร.บ้านศรีบัว และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี

news_219ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการตัวแทนโรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการคัดเลือกที่ประชุมลงมติให้ นายบำรุง แก้วจันดี เป็นประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ ๒ มี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๕ ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสมศรี ทารา ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเปโตร ร.ร.พระกุมารอุบล ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ.

nited_l2นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแต้ใหม่และร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2 เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

news_217ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๙ น. ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ตามนโยบาย สพฐ.

sriubon_20052557ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกันทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีนายประศาสน์  สายลุน ผอ.โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ  และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแล แก้ไขปัญหานักเรียนสู่ความยั่งยืน

news_215ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแล แก้ไขปัญหานักเรียนสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้ดูแลโครงการ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.นันทนา บับพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมรอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม / หน่วย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_214วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมรอง ผอ.สพป.อบ.๑ / ผอ.กลุ่ม / หน่วย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการของ สพป.ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและการประเมินให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ.

news_213ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกันทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายธันยวีร์ บุตรทองทิม ผอ.ร.ร.วัดท่าวังหิน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติพิธีฌาปนกิจศพนางรำพรรณ งามเถื่อน

18052557ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติพิธีฌาปนกิจศพ นางรำพรรณ งามเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ณ เมรุวัดป่าสิริจันโท ต.หนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านขามน้อย อ.เหล่าเสือโก้ก

news_210นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "อาคารยอดขาม" โรงเรียนบ้านขามน้อย อ.เหล่าเสือโก้ก ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานในราชการมานาน มี นายสุรัตน์ อวยพรส่ง ปลัดอาวุโส อ.เหล่าเสือโก้ก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดย นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผอ.ร.ร.พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ตัวแทน สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประสบอุบัติภัย

16052557นายทรงศักดิ์ ศิริจร หัวหน้างานงบประมาณ ๓ ตัวแทนจาก สพฐ. การตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ ที่ประสบภัยโรงเรียนบ้านบัวยาง โรงเรียนสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) โรงเรียนบ้านท่าเมือง  เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายโอภาส วุฒิเสลา ผอ.ร.ร.บ้านบัวยาง นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร ผอ.ร.ร.บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) นายไพศาล สุวรรณพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าเมือง พร้อมคณะคุณครูของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และนางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

news_208ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เดินทางไปรับตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ตัวแทน สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประสบอุบัติภัย

1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ศิริจร หัวหน้างประมาณ ๓ ตัวแทนจาก สพฐ. ในการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ ที่ประสบภัย เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว นางเนตรหทัย ณรงค์แสง ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายบุญชู บับพิบูลย์

news_207ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายบุญชู บับพิบูลย์ มารดาของ นายสงกรานต์ บับพิบูลย์ อดีตรอง ผอ.สพป.อบ.๑ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเจ็บป่วยด้วยสิริอายุ ๙๒ ปี โดยมีผู้มาร่วมไว้อาลัยและเป็นเกียรติกับเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดศรีประดู่ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้