สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 69 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.1 ติดตั้งสื่อออนไลน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนในสังกัด

news_264นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการออกติดตั้งสื่อออนไลน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่ ๘ (เขื่องใน ๑) และเครือข่ายที่ ๙ (เขื่องใน ๒) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมบ้านนักเรียนในจังหวัดอุบลฯ

news_263

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผอ.เพ็ชรา ธรรมเสริมสุข และน.ส.อังคณา ฉายวิริยะ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมให้ข้อมูล ภาพกิจกรรม

 

โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

news_262นายชาตรี ปุระมงคล
รอง ผอ.สพป.อบ.๑
ได้รับมอบหมาย
จากผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการ
เปิดประชุมปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้รับการอบรมการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง-ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีคุณครูพรพรรณ เวชสาร ครูโรงเรียนปทุมวิทยากร คุณครูธัญวรัตน์ คาน ครูโรงเรียนอนุบาบอุบลราชธานี เป็นวิทยากร โดยมีนายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมแข่่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

news_259สพป.อบ.๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนทุกระดับชั้นด้านภาษาไทย ซึ่งจัดการแข่งขัน จำนวน ๗ กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง และการเขียนเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา

news_258นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทบทวนและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยระบบเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยนายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

news_259ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (ARS) ในรอบ ๙ เดือน ผู้ประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ ๑๑ (เขื่องใน ๔)

news_2601นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ ๑๑ (เขื่องใน ๔) พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนตามนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗

news_257

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์อีกด้วย โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ภาพกิจกรรม

 

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

news_2561นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยนายสมชาย สุภาคาร และคณะศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่คำหมั้น ภาระศรี เป็นกรณีพิเศษ

news_255ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่คำหมั้น ภาระศรี เป็นกรณีพิเศษ มารดานายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ณ เมรุวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๗

news_254นายสุรพันธฺ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมด้วยนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.1 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริสถานศึกษาเอกชน นายพิจิตร ทาทอง นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 ร่วมประชุในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนียืแกรนด์ ภาพกิจกรรม
 

การประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

news_25333นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบ หมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เข้มแข็งอดทน เสียสละ และเป็นพลเมืองดีของชาติในโอกาสต่อไป โดย นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการจัดการประกวดระเบียบแถว ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม

 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี สร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดำริ

news_2511พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานอนุกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการประสานงานและประธานคณะอาจารย์อาสาสมัคร ร่วมชี้แจงพร้อมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการ โดยมี ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนในโครงการฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่คำหมั้น ภาระศรี

news_252ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายเฉลียว มนัส นายอุดร พิสุทธิ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่คำหมั้น ภาระศรี ซึ่งเป็นมารดาของนายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลานาบุญ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้