banner64_ubon1

60school

special

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.อบ.๑

news_402นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. พร้อมด้วยนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ลงพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยม สพป.อบ.๑ ในการเตรียมความพร้อมการประชุมปลายทางโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะประชุมพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอาเวมารีอา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_401ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอาเวมารีอา ประจำปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ ให้นักเรียนสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือส่วนรวม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดย ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ ผอ./ผู้จัดการ ร.ร.อาเวมารีอา ประธานจัดงาน จัดให้มีกิจกรรมเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬา กรีฑาประเภทต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ มี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ

55_n

ตารางเปรียบเทียบการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาฯ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3688 การเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3437 การดำเนินการได้มา
ของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

akks2557_22082557

สรุปจำนวนผู้สมัคร

 

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_400ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 177 โรงเรียนและ 1 โรงเรียนสาขา ให้ทราบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ รวมทั้งการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายวิชัย ภารการ นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้คำชี้แจง ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

news_399ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างทั่วถึง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้สูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นอายุ ๑๒ ปี และรุ่นอายุ ๑๕ ปี (ชาย/หญิง) ใน ๕ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง จากตัวแทนนักกีฬาระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) อ.เมืองอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_398_1วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายพสิษฐ์  ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ , น.ส.ประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นายปรีชา ทาศิริ หน.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการชี้แจงประเด็นการจัดสรรงบประมาณ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นไปด้วยดี และมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (งานพัสดุ) (OBEC e-Office)

news_397ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (งานพัสดุ) (OBEC e-Office) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มี  นายณวัฒน์ จันทเขต , สิบเอก พงศ์พัฒน์ ปักกาโล และ นายวงศกร สีลา ผู้พัฒนาโปรแกรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ จาก สพฐ. เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรในเขตพื้นที่ ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการทุกคน ในสังกัด สพป.อบ.๑ โดยเน้นการฝึกใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานพัสดุ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา สามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านการจัดระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นผู้ดูแลโครงการ  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

news_396ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ พร้อมเน้นนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งแนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและรวมพลังในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชัยชนะ ศรีมันตะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ และคณะ ร่วมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกบัวบาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี สำนักงาน ก.ค.ศ.

news_394

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย
ณ วัดกลางสุรินทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อสมทบทุน
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดย
นางศิริพร
กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
พร้อมด้วย
นายนรินทร์  ภาระศรี
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ดร.อังกูล สมคะเนย์
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกิติศักดิ์
บุญดาว
ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

 

มหกรรมโรงเรียนประถมศึกษาฟันดี ปี ๒๕๕๗

news_393ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดฟันแท้ผุ โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  ในงานมหกรรมโรงเรียนประถมศึกษาฟันดี ปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน จากนั้นจึงเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย นักเรียน จากโรงเรียนมารีย์นิรมล และโรงเรียนบ้านปากน้ำ นำมาแสดงในงาน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

news_391ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๓ คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑๗๘ คน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน ๔๕ คน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ติดตามโรงเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

news_395นางธัญภัทธิ์ พัชรปุณยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอรุณี
เกตุฉันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
นักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการ ติดตามโรงเรียน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) โรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนปทุมวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

news_392วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานปิดการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มี MR.THOMAS WILDOER และ น.ส.วราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมตามหลักสูตร ๑๐ วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดอบรมยุวชน TO BE NUMBER ONE

news_390นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมยุวชน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีนักเรียนที่ีมีภาวะผู้นำในระดับชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ ทุกห้องเรียน รวม ๑๒๘ คน เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี , วัดทุ่งศรีเมือง และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้