kru_25022558ubon3
boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581

thai_news

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประกาศผลประกวดนวัตกรรมภาษาไทย2557

finalthai_2557
 

การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

news_640 นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น ๔  อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_638นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสามารถจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน และเพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามกรอบการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ นางณิชนันทน์ ตระการไทย และนางบานเย็น ชุมภู ครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มี ดร.เธียนไท คำล้าน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

news_636นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน พร้อม นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ครองยุติ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ภาพกิจกรรม
 

ขายทอดตลาด อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

rajpatsadu

 

สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558

boss_school2558
 

สพป.อบ.๑ จัดประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ (ภาษาไทย) ปีงปบระมาณ ๒๕๕๘

news_636ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการจัดประกวดนวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ (ภาษาไทย) ปีงปบระมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานเขตพื้นที่กีฬาสัมพันธ์ "ดอกจานเกมส์"

news_635นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕  "ดอกจานเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจาก สพป.อบ. ๑ - ๕ และ สพม. เขต ๒๙ ณ ลานกีฬา สพป.อบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่ออึ้งบุ่งเอี่ยม แซ่อึ้ง บิดา นายธนา แก้วเนตร

news_633ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่ออึ้งบุ่งเอี่ยม แซ่อึ้ง บิดา นายธนา แก้วเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสรทัต สายพันธ์

news_634นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสรทัต สายพันธ์ บิดาของ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๘ ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายการสอบคัดเลือก รองฯ ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

news_632ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็น ประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวย การสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบนโยบายเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร โดยมี รองผอ.สพป.อบ.๑ ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศและกองบิน ๒๑

news_631นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศและกองบิน ๒๑ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเวชภัณฑ์ยา ให้กับ ร.ร.ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 21 นายอรรณพ อุ่นอก นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบ ก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

news_630นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ในการประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี ความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมรับนโยบายการสอบคัดเลือก รองฯ ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

news_629_1ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้