bookfair2557

asen2557
peer_network
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ เขื่องใน ๗

news_3051นายอุดร พิสุทธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นางนันท์นภัส ปภินวัช และนางสาววราพร ดาราศาสตร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๔ เขื่องใน ๗ โดยมีนายประสิทธิ์ พิลา ประธานเครือข่ายและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกบัวบาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

การอบรมแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

news_300นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน
รองผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพีธี
เปิดการการอบรมแผนปฏิบัติการสร้าง
ภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเข้าใจ
ในการพัฒนานักเรียนสู่ความยั่งยืน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิจิตร ทาทอง  ศึกษานิเทศก์ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ และคณะวิทยากรประกอบด้วยคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ คุณครูมลัยวัลล์ ทาทอง คุณครูศิวพร มากดี  ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารับทราบนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.

news_2981ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายเร่งด่วน
๔ นโยบายของ นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการกพฐ.
คนใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดำเนินการตามโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ไกลกังวล ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลรายงาน
สพฐ. ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ร่วมประชุมหารือทบทวนแนวทางการปฏิรูปประเทศ ๑๐ ด้าน

news_2971นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมหารือทบทวนแนวทางการปฏิรูปประเทศ ๑๐ ด้าน โดยนายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายชาญชัย  พลศรี ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายพรชัย  โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียน

news_narinวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๔ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ ผอ.สพป.อบ.๑ กำหนด โดยมี ว่าที่พันตรี นรินทร์ พานคำ ผอ.ร.ร.บ้านปะอาว นายสุริยา โทนุการ รอง ผอ.ร.ร.บ้านปะอาว และนายพานิช ชูกลิ่น ผอ.ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

ประชุม ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม

news_296ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม รองผอ.สพป.อบ.๑ /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล  รอดคล้าย) สนองตอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และแนวทางการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗

news_2942นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมชี้แจงข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

news_295นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑
จำนวน ๙๑ คน เพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และเงินกบข. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

news_292ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรมภาคเช้า    ภาพกิจกรรมภาคบ่าย
 

การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายเขื่องใน ๕

news_288ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ เขื่องใน ๕ โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิบูลย์ ส่งสุข ประธานเครือข่าย พร้อม นายสุเมธ มัดธนู นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลเครือข่าย และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาแอนด์กอล์ฟ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:51 น.)

 

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

news_285ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ พระอุโบสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประศาสน์ สายลุน ผอ.โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)

news_293ดร.วิชัย แสงศรี ได้เข้าเยี่ยมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนใน อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดงและ อ.เขื่องใน กลุ่มที่ ๑๔-๑๕ (เขื่องใน ๗-๘) โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

news291ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ณ ธุดงคสถาน บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

news_2891เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.๑ ได้ดำเนินการซักซ้อมการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผุู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้