28july4
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

news_839ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟัง โดย นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาตรี ปุระมงคล ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และการจัดอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_838ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และการจัดอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับครู นักเรียน และชุมชน จำนวน ๕๖๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุภชัย ไชยหงษ์ ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศษ จากนั้น ประธานในพิธีได้บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา (ร.ร.สุจริตต้นแบบ) นายไพฑูรย์ ตระการไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพระปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการ DLIT

news_837

นายชาตรี ปุระมงคล พร้อมด้วย นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายปรีชา ทาศิริ นางธนพร คำนวน และ นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการ DLIT การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการ

news_836ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เงิน กบข. เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง มี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายเสงี่ยม เจริญลอย ครูช่วยราชการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนผ่านระบบบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จาก นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิริจันโท ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_835

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการประเมินศักยภาพฯ โดยมี นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนันทนา บับพะคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายประวิทย์ ทองทิพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

ประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_833

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เนื่องจากในรายละเอียดการประเมินศักยภาพมีข้อความในองค์ประกอบบางองค์ประกอบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้การคิดค่าคะแนนเบี่ยงเบนไปจากความจริง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการประเมินศักยภาพฯ โดยมี นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายประวิทย์ ทองทิพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายพิจิตร ทาทอง นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อบ.๑ ลงพื้นที่ อ.เมืองฯ สำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_834เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี ไปยัง ร.ร.วัดบ้านบาก และบ้านหัวคำ ในการเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความ ปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นางนารอน  ทับสกุล ผอ.ร.ร.วัดบ้านบาก และ นางจรัสศรี  ทิพย์อุตร์ ผอ.ร.ร.บ้านหัวคำ และครูประจำชั้นร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูล ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

news_831ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร และผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสตูโอ สถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิ้ลทีวี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

news_830ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร และผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.

news_828ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ กำหนดให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดให้บุคลากรแต่งกายเครื่องแบบสีกากีทุกคน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ลงพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ สำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_829เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ไปยัง ร.ร.บ้านเศรษฐี และ ร.ร.บ้านตำแย อ.ม่วงสามสิบ ในการเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความ ปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านเศรษฐี คณะกรรมการสถานศึกษา และครูร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูล ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

news_826

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุคนธ์ ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อบ.๑ ลงพื้นที่ อ.เขื่องใน สำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_827เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ไปยัง ร.ร.บ้านโนนโพธิ์ และ ร.ร.บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน ในการเก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ยากไร้ ที่สมควรได้รับมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความ ปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นางจรัมภรณ์  สิงห์งาม ผอ.ร.ร.บ้านโนนโพธิ์ นายอนุวัฒน์  รวมธรรม ผอ.ร.ร.บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) และคณะครูร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลดังกล่าว ภาพกิจกรรม
 

มหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน "พลังเด็กเปลี่ยนโลก" ปีที่ ๓

news_825_1นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้ารับโล่องค์กรที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น สู่เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน "พลังเด็กเปลี่ยนโลก" ปีที่ ๓ จาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้