2557
หนังสือแจ้ง
    รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อน   
ให้ดำเนินการในเวบไซต์ 
http://www.bopp-obec.info/home/

แจ้งรุ่นอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2558
ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ตารางอบรม        รุ่นอบรม

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

news_690เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมยินดีและร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายที่ทำการ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ๓๑๗ หมู่ ๙ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เ็ป็นต้นไป ภาำพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมตรวจสอบเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุนฯ

news_687ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน  ให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านพัสดุ จำนวน ๔๕  โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

news_689นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา รุ่นที่ ๒

news_688ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  รุ่นที่ ๒ สำหรับนายทะเบียนโรงเรียน อ.เขื่องใน อ.ม่วงสามสิบ และ ร.ร.เอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) การใช้โปรแกรมในการคำนวณผลการเรียน และสามารถรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-๓) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

news_686ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมรับทราบนโยบายในการจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา รุ่นที่ ๑

news_685ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  รุ่นที่ ๑ สำหรับนายทะเบียนโรงเรียน อ.เมืองอุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง และ อ.เหล่าเสือโก้ก จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) การใช้โปรแกรมในการคำนวณผลการเรียน และสามารถรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-๓) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะวิทยากรร่วมให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

news_684นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุนเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านสภาพครอบครัว อาชีพและรายได้ สภาวะที่ต้องเผชิญ/โอกาสในการเรียนต่อ ความสามารถด้านการเรียน ความมุ่งมั่น และเพียรพยายามในการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะกรรมการร่วมกันคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนด จำนวน ๘ ราย ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเหล่าเสือโก้ก

news_683ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายายพิเศษในการประชุมสัมมนาวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเหล่าเสือโก้ก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (เดือนมีนาคม)

news_682นายประทีป กีรติเรขา ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเสวนา "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนมีนาคม) ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช อาคาร ๕ ชั้น ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘

news_681นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง และ อ.เหล่าเสือโก้ก จำนวน ๒๗๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนด้วย โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือ ด.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_679ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืมซึ่งมาจากครอบครัวที่ีมีรายได้น้อยได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ และต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘

news_678ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  ๙๐ คน จาก ๓๗ โรงเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปะอาว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายณรรฐพล รัตนเพศ บุตรชาย นายพลเดช รัตนเพศ

news_677ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายณรรฐพล รัตนเพศ บุตรชาย นายพลเดช รัตนเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเทิง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบสองระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ ๑๖

news_675สพฐ.จัดสอบแข่งขันวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ (รอบสอง
ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ ๑๖ สพป.อุบล
ราชธานี เขต ๑ ณ สนามสอบโรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย
แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
เป็นประธานศูนย์สอบ มีนักเรียนเข้าสอบ
จำนวน ๒,๑๔๕ คน จาก โรงเรียนใน
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑-๕
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ สพป.ยโสธร เขต ๑-๒ และสพป.อำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น ๑๒ เขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดสอบ ประกอบด้วย นายอุดม แคกระโทก และนางสาวพิมสิริ  นามโสม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้