DMC21_2557

obecnetwork   special_sillapa
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

news_451ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี  ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม"  ให้กับครูทุกคนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๓, ๕ โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ  ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื้่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ

news_450ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงาน "ร้อยรัดดวงใจ มาลัยครู เชิดชูผู้เกษียณ" เนื่องในวันมุทิตาจิตนุสรณ์เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีนายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอม่วงสามสิบ นายอุดม ศรีหล้า อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ. ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายธวัชชัย จันดี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมคณะกรรมการสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑

news_449นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑
ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๖ คน มี นายปรีชา ทาศิริ เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑
ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ วัดทุ่งศรีเมือง

news_448ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ และลูกจ้างใน สพป.อบ.๑ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐ รูป เพื่อความเป็นสิิริมงคล ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ

news_447_2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ  เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประกอบด้วย นายสนิท รุ่งเรือง นายจารึก หาพันนา นายอนุชา กัลยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒

news_445นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายจีระวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ พร้อมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีประธานเครือข่าย พร้อมคณะกรรมการ ข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

news_441_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานภาษาอังกฤษ "From Thailand to ASEAN by Dolls" รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานภาษาไทย "โครงงานสามพันโบกโลกตะลึง เชื่อมโยงถึงภาษาไทยและภาษาอาเซียน" รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงงานประวัติศาสตร์ "โครงงานเมรุพญานกหัสดีลิงค์ส่งการสู่สวรรค์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี" ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมแกนนำ ICT และการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

news_444นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ. ๑ จัดอบรมแกนนำ ICT และการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับครูแกนนำด้าน ICT ของเครือข่ายสถานศึกษา โดยนายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

read2557
 

แบบติดตามการรายงานกลยุทธ์ e-mes (อมรา)

emes_2557khet1
 

คำสั่ง OBEC NETWORK

network25571
 

ประกาศผลBest practice ปฐมวัย 2557

bestpractice_2557

 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมการผลิตสื่อปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2557

news_439นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2557 ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางธนพรรณ แก้วจันดี ผอ.ร.ร.อนุบาลน้องหญิง , น.ส.ชนนี ริมทอง ผอ.ร.ร.ยุวทูตศึกษา ๒ , นายเทียนสาย ป้อมหิน และคณะวิทยากร  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.1 จัดงาน "เกียรติยศและความภาคภูมิใจ" เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

news_438ายเสริม ไขยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน "เกียรติยศและความภาคภูมิใจ" เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายระลึก ธานี อดีต ผอ.ปจ.อุบลราชธานี นายวิเศษ ภูมิวิชัย อดีต ผอ.สพป.อบ.๔ นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ อดีต กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายนิคม ทองพิทักษ์ อดีต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประดิษฐ์ ไขแสง อดีต รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้