set2558
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายสา กอบสวัสดิ์ มารดา นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์

news_875ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 
คุณยายสา กอบสวัสดิ์
โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายวิชัย
ภารการ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองมะนาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายสา กอบสวัสดิ์ คุณแม่ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

news_874ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม คุณยายสา กอบสว้สดิ์ มารดา นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน มี นายชาตรี ปุระมงคล นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นพิธี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านหนองมะเขือ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ ๑

news_782

นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ ๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและการแก้ไขแบบร่วมมือ ความเข้าใจมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้มี ความพร้อมในการประเมินและทัดเทียมระดับนานาชาติ  โดยมี นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการ และคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ วางหรีดเคารพศพ คุณยายสา กอบสวัสดิ์ คุณแม่ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

news_783นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับ
มอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ วางหรีด
เคารพศพ คุณยายสา กอบสวัสดิ์
คุณแม่ นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งเสียชีวิต
ด้วยโรคชรา และในช่วงเย็นนายวีระศักดิ์
วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมสวดพระอภิธรรมในคืนแรก ณ บ้านหนองมะเขือ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด

news_780นายศุภกรณ์ วงศ์ปราชญ์ ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความตระหนักให้ลูกเสือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยสร้างเครือข่ายลูกเสือสำรองช่องสะอาด โดยมีนายสมเกียรติ แถวไธสง ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ นายบุญแสง ชีระภากร ผอ.สนง.ป้องกันการทุจริตภาคการเมือง นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จาก สนง.ลูกเสือแห่งชาติ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และมีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๑,๒ จำนวน ๑๐๐ คน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_781นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุชาติ  สุวรรณวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง และข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต ๒ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

news_779นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เครือข่ายเมือง ๕ จำนวน ๘๐ คน มี นายไมตรี จเรมี อาจารย์สอนพิเศษจากโรงเรียน Kingston Crown และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา จากการกล่าวรายงานของ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดยมี บาทหลวงสำรอง คำศรี ผอ.ร.ร.พระกุมารอุบล น.ส.ชนนี ริมทอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเปรโด ร.ร.พระกุมาร อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่ออรุณ แสงสา

news_778นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่ออรุณ แสงสา บิดาของ นายประจักษ์ แสงสา ช่างไม้ ชั้น ๓ กลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป.อบ.๑ มี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายเฉลียว  มนัส นายวิชัย  ภารการ นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ ณ เมรุวัดดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_777นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุริยัน พรมจำปา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า นางประไพรวัลย์  คชพรหม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปะอาว และข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานโรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

news_776นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดย นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กล่าวรายงานถึงประเด็นการแข่งขันทุกกิจกรรมนำเสนอถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเขตพื้นที่จะดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมี นายสุรชาติ สุภักดี ผอ.ร.ร.บ้านด้ามพร้า ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่ออรุณ แสงสา

news_775นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และบุคลากรในเขตพื้นที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่ออรุณ แสงสา บิดาของ นายประจักษ์ แสงสา พร้อมนี้ได้มอบน้ำใจจากชาวเขตให้กับคุณแม่ผ่องใส แสงสา ภายในงานด้วย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๑๑ บ้านดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_774นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุริยัน พรมจำปา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายไพรัช ครองยุติ ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อม และข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี ๒๕๕๗ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายหนูอาง สมชัย ผอ.โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เปิดค่ายสร้างสรรค์การสร้างวินัยทางการเงิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

news_773นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดค่ายสร้างสรรค์การสร้างวินัยทางการเงิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงิน สามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ร.ร. นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฯ คณะวิทยากร และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนา "มองไกลและเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑"

news_772นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "มองไกลและเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑"เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ ในเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และสามารถบริหารจัดการด้านอำนวยการของส่วนราชการได้ถูกต้องเป็นระบบ การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้ร่วมสัมมนา ๓๕ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้า
ประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โดยมี นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรพิเศษ ในการสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิวเขื่อนรีสอร์ท อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้