dek_kru25581 dltv_q
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 41 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

พิธีมอบสารานุกรมไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

งานเกษียณอายุราชการ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

news_520ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ได้ร่วมชีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในประเภทต่าง ๆ  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง จ.สกลนคร ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

news_519นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน  มี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรเอกชน เป็นเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อให้กับเจ้าภาพคราวต่อไป คือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

news_518นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ โดยก่อนการประชุมได้มอบโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ให้แก่ นางเสาวภาค พงษา ครู ร.ร.บ้านนาดูน อ.เขื่องใน และ นางพรรณทิพย์ ศาสตรเวหา ครู ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก และมอบโล่แสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายใต้การสนับสนุนจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

news_517นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ , นางกาญจนา ทวีวัฒน์ รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี , นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี , นายวิจักร ฐิตะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และ นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธํนวาคม ๒๕๕๗, การจัดงานราตรีสโมสรสันนิบาต ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นการจัดงานเพื่อความสุขของชาวอุบลราชธานี ให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_516นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ , พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ , นายสุรพล สายพันธ์ ประธาน กกต. , นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , ผู้กำกับลูกเสือ , ชมรมลูกเสือชาวบ้าน , ลูกเสือ - เนตรนารีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบทุนสนับสนุนทุนนักกีฬาว่ายน้ำ

news_515ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมกันมอบทุนสนับสนุน เด็กชายปิยะ จตุพรพงศ์ นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหาทุนด้วยตนเองโดยการจำหน่ายนมเปรี้ยวเป็นการหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นทุนไปแข่งขันว่ายน้ำที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีขวัญกำลังใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการกีฬาว่ายน้ำให้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

news_512นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สพป.อบ.๑

news_514นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในการศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยมี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

news5131นายวีรศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.๑ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_510ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘  เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" เพื่อนำเสนอการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีผลงานชนะเลิศ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ร่วมโชว์ผลงานบนเวทีกลาง ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_509นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_508นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิล RTY อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_507ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

news_506ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายสมบัติ บุตรเพชร ประธานคณะกรรมการประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและคณะ พร้อมนี้ได้สนับสนุนการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด มี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุน นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้