12bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จันดี ปางชาติ

news_317ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จันดี ปางชาติ มารดานายพสิษฐ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.๑ นายอุดร พิสุทธื์ นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองอ้ม ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

news_316นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

news_315ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการจัดเสวนากลุ่มและสัมภาษณ์ เพื่อทำวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน , นายเฉลียว มนัส ,นายชาตรี ปุระมงคล .นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายสมชาย สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ดร.วัชราภรณ์ จิตมาศ และ นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ ร่วมดำเนินการประชุม ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดไชยมงคล

news_314ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูจิตวิสุทธญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

news_313ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูถิรธรรมสิริ เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีประดู่ ภาพกิจกรรม
 

นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านทัพไทย

news_312นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาเพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายสมนึก สมคะเนย์ ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย และคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมขอตั้งกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

news_311ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมขอตั้งกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  เพิ่มเติม ครั้ง ๒ เพื่อรายงาน สพฐ. ในระบบการรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

"วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม ๑๑๗ ปี"

news_310ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายชาตรี ปุระมงคล นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงาน "วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม ๑๑๗ ปี"  โดยจัดทำบุญตักบาตรเช้า บวงสรวงเจ้าปู่วัดหนองยาง ทำบุญเลี้ยงพระเพลและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อทำบุญ รำลึกพระคุณบูรพคณาจารย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความผูกพันอันดีงามอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมงาน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

news_309นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมพิจารณากับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

บริษัทไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

news_308นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔ เครื่อง จาก นายมนสันต์ มฤคทัต หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง พร้อม น.ส.นิจวรรณ คูหา หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และคณะโครงการอาสาใจดี ของบริษัทไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างทักษะอาชีพพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว , นางอัมรา ชูพูล รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวคำ ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาผู้เรียน

news_307

วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ประจำครือข่ายสถานศึกษาม่วง ๕ และ ๖ ออกนิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ในโรงเรียนบ้านบก บ้านหนองไข่นก บ้านสมบูรณ์ บ้านยางเทิง บ้านหนองแฝกยางเครือ และบ้านหนองบัวแดง โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่สอง

news_306การอบรมตามแผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับครูแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสและนักเรียน จากสพป.อบ.๑-๕ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณครูรังสรรค์
ไชยมาตย์ คุณครูมลัยวัลล์ ทาทอง
คุณครูศิวพร มากดี เป็นวิทยากร
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.อบ.๑-๕ ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_304นายเฉลียว  มนัส  รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่ ๑ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย  แสงศรี ตรวจเยี่ยมการอบรมและให้กำลังแก่คณะครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) รุ่นที่ ๒

news_303ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒ อ.เขื่องใน และ อ.ม่วงสามสิบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี พร้อม นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม  นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นางนันท์นภัส  ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิจิตร  ทาทอง หน.กลุ่มงานนิเทศฯ พร้อมคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้