99_school3
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.1 เปิดการอบรมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่นเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งฯ

news_326ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ของสพป.อบ.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งภายในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) และคณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม OTOP อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.1 เปิดประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒๓

news_325นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒๓ เหล่าเสือโก้ก ๒ เพื่อรับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายประวิทย์ ทองทิพย์ นิติกร สพป.อบ.๑ บรรยายเรื่อง กบข. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย บรรยายเรื่อง การติดตามผลการอ่านออกเขียนได้และการเตรียมสอบ O-NET  โดยคณะผู้บริหารและข้าราชกาครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

news_324ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในญัตติ "English Language is the best for ASEN" โดยมีนายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิฑูรย์ นาสารีย์ นายประมุข บุบผาวัลย์ อดีตศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านดอนชีและโรงเรียนบ้านข่าโคม

news_323นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชีและโรงเรียนบ้านข่าโคม เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายวิสิทธิ์ ศรีไหม ผอ.ร.ร.บ้านดอนชี และนางสาวจินตนา ศิริมหาศาล ผอ.โรงเรียนบ้านข่าโคม พร้อมคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖

news_322ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ เครือข่ายเมือง ๕-๖ โดยนายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายจำรรัส ยิ่งยืน ผอ.โรงเรียบ้านขามใหญ่ คณะผู้บริหารในเครือข่าย คุณครูและคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านขามใหญ่ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖ โรงเรียน เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระดับเขตพื้นที่

news_319ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนี้ได้มอบแนวทางให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนมีความตั้งใจเป็นคนดีของสังคม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย นางบุญยงค์ ทองมี , นายวิฑูรย์ นาสารีย์ และนายประมุข บุบผาวัลย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นางนันท์นภัส  ปภินวัช , นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ , นางชุติพันธ์  นามท้าว , นางฉวีวรรณ วะรงค์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน มี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายปรีชา  ทาศิริ ,นายสมชาย  สุภาคาร ,นายพิจิตร  ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านท่าบ่อและโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา)

news_321นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าบ่อและโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นโดยมี นายวิสุทธิ์ ราตรี ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ่อและนายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา)คณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เครือข่ายเขื่องใน ๖

news_320นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จำนวน ๓๐๒ คน และบุคลากรจำนวน ๔๕ คน จากเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ เขื่องใน ๖ โดยมี นายอุทัย บุญพึ่ง ประธานเครือข่ายพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๑๕ โรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อทอง โสมเกษตรินทร์

news318ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อทอง โสมเกษตรินทร์ บิดา นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจิรญ  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จันดี ปางชาติ

news_317ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จันดี ปางชาติ มารดานายพสิษฐ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.๑ นายอุดร พิสุทธื์ นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองอ้ม ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

news_316นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

news_315ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการจัดเสวนากลุ่มและสัมภาษณ์ เพื่อทำวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน , นายเฉลียว มนัส ,นายชาตรี ปุระมงคล .นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายสมชาย สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ดร.วัชราภรณ์ จิตมาศ และ นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ ร่วมดำเนินการประชุม ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดไชยมงคล

news_314ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูจิตวิสุทธญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

news_313ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแด่ พระครูถิรธรรมสิริ เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีประดู่ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้