scout

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ ประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

news_396ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ พร้อมเน้นนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งแนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและรวมพลังในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชัยชนะ ศรีมันตะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ และคณะ ร่วมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกบัวบาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี สำนักงาน ก.ค.ศ.

news_394

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย
ณ วัดกลางสุรินทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อสมทบทุน
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดย
นางศิริพร
กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
พร้อมด้วย
นายนรินทร์  ภาระศรี
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ดร.อังกูล สมคะเนย์
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นายกิติศักดิ์
บุญดาว
ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

 

มหกรรมโรงเรียนประถมศึกษาฟันดี ปี ๒๕๕๗

news_393ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดฟันแท้ผุ โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  ในงานมหกรรมโรงเรียนประถมศึกษาฟันดี ปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน จากนั้นจึงเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย นักเรียน จากโรงเรียนมารีย์นิรมล และโรงเรียนบ้านปากน้ำ นำมาแสดงในงาน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

news_391ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๓ คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑๗๘ คน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย จำนวน ๔๕ คน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ติดตามโรงเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

news_395นางธัญภัทธิ์ พัชรปุณยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอรุณี
เกตุฉันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
นักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการ ติดตามโรงเรียน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) โรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนปทุมวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด

news_392วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานปิดการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มี MR.THOMAS WILDOER และ น.ส.วราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ เป็นวิทยากรตลอดการอบรมตามหลักสูตร ๑๐ วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดอบรมยุวชน TO BE NUMBER ONE

news_390นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมยุวชน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีนักเรียนที่ีมีภาวะผู้นำในระดับชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ ทุกห้องเรียน รวม ๑๒๘ คน เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี , วัดทุ่งศรีเมือง และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘

news_389นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อจารึก สว่างวงศ์

news_388ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อจารึก สว่างวงศ์ บิดานายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยนายดะนัย มะหิพันธ์ รองเลขาธิการ สกสค. ประธานในพิธี พร้อมนี้นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรจากสพป.อบ.๑ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้ที่เคารพนับถือ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดพรหมวิหาร ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙

news_387ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค (สตภ.) ภาคที่ ๙ ในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล และพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๖ เขต เพื่อซักซ้อมเตรียมการประเมิน รวมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_385ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และนายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี ๒๕๕๗

news_386นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี ๒๕๕๗ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครู นักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๓๓๐ คน ณ ธุดงคสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

news_384ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒,๔ และ สพป.ยโสธร เขต ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนายสมนึก บุญปัญญา นักวิชาการอิสระ นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายอุดร พิสุทธิ์ ดร.เธียนไท คำล้าน นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อมั่น ทาจิตต์ บิดานายมนัส ทาจิตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านแต้เก่า

news_3831ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อมั่น ทาจิตต์ บิดานายมนัส ทาจิตต์ ผอ.โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป.อบ.๑ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอุดม ศรีหล้า ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้