pragas                    print

DMC21_2557

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะบุคลากรถวายต้นบุญ(กัณฑ์หลอน)

new_107ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายต้นบุญ(กัณฑ์หลอน) แด่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ในงานมหาพุทธาภิเษก ทำบุญทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่บูรพาจารย์ และงานฮ่วมกันกินข้าวปุ้นเอาบุญเผวด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ศูนย์สอบที่ ๑๖

new_104_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ รอบสอง ศูนย์สอบที่ ๑๖ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบ โดยมี นายทน เขตกัน นางวาสนา เขตกัน ผู้แทนจาก สพฐ. นายมนต์ตรี ธนะคุณ นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

new_103ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_102ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ๕๘๑ คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 จัดงาน YES ll Talent Show 2013 "World Class Party"

new_106ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงาน YES ll Talent Show 2013 "World Class Party" โดยมี นางชนนี ริมทอง ผอ.ร.ร.ยุวฑูตศึกษา 2 และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนาม ร.ร.ยุวฑูตศึกษา 2 อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรีนิยม ปั้นทอง

new_101ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรีนิยม ปั้นทอง บิดาของครูศศิธร และครูวีรยุทธ์ ธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑

new_100ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย

new_99ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ครั้งที่ ๒ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อสรุปผลรายงานต่อ สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ (Triple A) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานสายสัมพันธ์วันนักข่าว

new_105นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานสายสัมพันธ์วันนักข่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชน สมาคมผู้สื่อข่าว และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑

new_98นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (ก.พ.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ ผอ.ศึกษาธิการภาค ๙

new_97ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย

new_96ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจสนามทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ครั้งที่ ๒ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่สนามทดสอบ ร.ร.บ้านท่าบ่อ เครือข่ายเมือง ๓  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.

new_95ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะ ให้การต้อนรับ นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. พร้อมนำเยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ง ๒/๒๕๕๗

new_94ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ชนะการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.๑-๖ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.๑-๓ ร.ร.ประชาสามัคคี ชนะเลิศ วาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ จากนั้นจึงมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจต่อครอบครัวที่ประสบเหตุในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้