DMC21_2557

obecnetwork   special_sillapa
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑

new_98นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (ก.พ.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ ผอ.ศึกษาธิการภาค ๙

new_97ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย

new_96ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจสนามทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ครั้งที่ ๒ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่สนามทดสอบ ร.ร.บ้านท่าบ่อ เครือข่ายเมือง ๓  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.

new_95ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะ ให้การต้อนรับ นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. พร้อมนำเยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ง ๒/๒๕๕๗

new_94ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ชนะการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.๑-๖ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ชนะเลิศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.๑-๓ ร.ร.ประชาสามัคคี ชนะเลิศ วาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ จากนั้นจึงมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจต่อครอบครัวที่ประสบเหตุในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
 

พิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่อุทัย เนตรมณี

new_93ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่อุทัย เนตรมณี มารดาของนายไพโรจน์ และนางพรกนก เนตรมณี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดศรีประดู่ อ.เมืองอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการศึกษาและขอคำปรึกษาเกี่ยวการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก จากพระพรหมวชิรญาณ

1_2 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
พร้อมด้วยนายอุดร พิสุทธิ์
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
นายภัทรพล นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) กราบนมัสการ
พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานที่ปรึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้า
การบริหารจัดการศึกษาและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ณ วัดบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดอบรมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

new_91ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ผู้บริหาร และครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๙ คน ร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอุบลวิทย์ ๑ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

new_90วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุน จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้   ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเลขานุกาศูนย์รประสานงานการรับนักเรียนประจำเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

a1

นายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สพป.อบ. ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเลขานุการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนประจำเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยแบ่งศูนย์ประสานงานออกเป็น ๒๕ศูนย์ และศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนในเขตชุมชนหนาแน่นจำนวน ๓ ศูนย์ มีนายไพฑูรย์  ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา นางสาวประคองขวัญ 
สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ พร้อมใจเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

new_89ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สพป.อบ.๑
ภาพกิจกรรม
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สพป.อบ.1
 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเขื่องใน
 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี

new_88นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจ ติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิบูลนวกิจ

new_86ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิบูลนวกิจ หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วิหารเจดีย์ศรีชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

new85นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๔ หน่วย เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้