banner64_ubon1

spec

         DMC2556                   DMC2557                  network2557_1

 

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน

acuดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ภราดาประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี คณะภราดา คณะครู นักเรียน นายกสมาคมผูปกครอง ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณอาคารสำนักงาน ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง ๑/๒๕๕๗

provin2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง ๑/๒๕๕๗ โดยมี นายบำรุง แก้วจันดี นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าคารวะเนื่องในวันปีใหม่

omsinเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี ๑ นำคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าคารวะ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.1 นิเทศโรงเรียนบ้านนาเมือง อ.เมืองอุบลฯ

namuangดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ ร.ร.บ้านนาเมือง เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถบ่มเพาะฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมี นายสุกรี คำหลอม ผอ.ร.ร. และคณะครูร่วมรับฟังการนิเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  ภาพกิจกรรม
 

การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียน "โครงการจัดการเรียนรู้อย่างไร เด็กไทยจะอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"

IMG_5782_2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียน "โครงการจัดการเรียนรู้อย่างไร เด็กไทยจะอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนในปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  โดยมีนายชาญณรงค์  ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ดร.อังกูล  สมคะเนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.๑  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ให้การต้อนรับ และได้รับความอนุึเคราะ์ห์จาก ดร.เกษร  ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"

kuru1เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมไพรพะยอม นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" ในงานวันครู ครั้งที่ ๕๘ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.คสพท.อบ.๑คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.1 นิเทศโรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์

kaklanghongเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ ร.ร.บ้านแคกลางหงษ์ เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถบ่มเพาะฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมี นายศิริชัย ดวงเดือน ผอ.ร.ร. และคณะครูร่วมรับการนิเทศ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๘ เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

kuru2เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมไพรพะยอม นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ ๕๘ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน ๓๘๓ รางวัล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.คสพท.อบ.๑ และคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

ubonwitวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.1 นิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

tungkunyaiเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ ร.ร.บ้านทุ่งขุนใหญ่ เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถบ่มเพาะฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมี นายกาฬเนตร ยืนสุข ผอ.ร.ร. และคณะครูร่วมรับฟังการนิเทศ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.1 นิเทศโรงเรียนบ้านขามใหญ่

kamyaiดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นิเทศโรงเรียนตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้น ป.๓ โดยมี นายชายแดน สำเภา ผอ.ร.ร.บ้านขามใหญ่ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้น ม.๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

แจ้งข้าราชการครูรับรางวัลในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

แจ้งให้ข้าราชการครู ที่ีมีรายชื่อ เข้ารับรางวัล ในวันครู
ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตามสถานที่ที่จัดงาน ดังนี้
-  อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
    รับรางวัลที่หอประชุมไพรพะยอม
-  อำเภอเขื่องใน รับที่หอประชุมอำเภอเขื่องใน
-  อำเภอม่วงสามสิบ รับที่หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ

       1.  รายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" ปี ๒๕๕๗
        2. รายชื่อผู้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ปี ๒๕๕๕ ระดับประเทศ
        3. รายชื่อผู้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ปี ๒๕๕๖  ระดับภาค
            ตะวันออกเฉียงเหนือ
            3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม
            3.2 ครูผู้สอนดีเด่น
 

สพป.อบ.๑ ร่วมกับกองบิน ๒๑ จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗

child2นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีอุบล" และมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน นายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางนันทนา พายตะคุ นายอนุชา กัลยา นายวิรัตน์ ดวงมาลา น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่ม คณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง นอ.ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานจัดกิจกรรม กองบิน ๒๑  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

fund_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้