Database_DLIT25562557
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_533นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ดร.เธียนไท คำล้าน , นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ , คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อรับทราบนโยบายการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

news_522ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการในสถานศึกษาเอกชน"

news_521ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการในสถานศึกษาเอกชน"  โดย นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.ชนนี ริมทอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารมัธยมศึกษา ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

news_520ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ได้ร่วมชีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในประเภทต่าง ๆ  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง จ.สกลนคร ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

news_519นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน  มี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรเอกชน เป็นเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อให้กับเจ้าภาพคราวต่อไป คือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

news_518นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ โดยก่อนการประชุมได้มอบโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ให้แก่ นางเสาวภาค พงษา ครู ร.ร.บ้านนาดูน อ.เขื่องใน และ นางพรรณทิพย์ ศาสตรเวหา ครู ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก และมอบโล่แสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายใต้การสนับสนุนจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

news_517นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ , นางกาญจนา ทวีวัฒน์ รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี , นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี , นายวิจักร ฐิตะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และ นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธํนวาคม ๒๕๕๗, การจัดงานราตรีสโมสรสันนิบาต ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นการจัดงานเพื่อความสุขของชาวอุบลราชธานี ให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_516นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ , พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ , นายสุรพล สายพันธ์ ประธาน กกต. , นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , ผู้กำกับลูกเสือ , ชมรมลูกเสือชาวบ้าน , ลูกเสือ - เนตรนารีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบทุนสนับสนุนทุนนักกีฬาว่ายน้ำ

news_515ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมกันมอบทุนสนับสนุน เด็กชายปิยะ จตุพรพงศ์ นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหาทุนด้วยตนเองโดยการจำหน่ายนมเปรี้ยวเป็นการหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นทุนไปแข่งขันว่ายน้ำที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีขวัญกำลังใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการกีฬาว่ายน้ำให้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

news_512นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สพป.อบ.๑

news_514นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในการศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยมี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

news5131นายวีรศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.๑ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_510ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘  เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" เพื่อนำเสนอการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีผลงานชนะเลิศ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ร่วมโชว์ผลงานบนเวทีกลาง ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_509นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้