28july4
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

news_485_2มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการจัดงานร่วมกับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รวมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “๒ ทศวรรษครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” พร้อมทดสอบระบบส่งสัญญาณออกอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มระบบ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และพบปะนักเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference จากนั้นจึงร่วมบันทึกภาพกับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายไพรัตน์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.บ้านขามป้อม คณะครู นักเรียน ที่ร่วมเปิดตัวโครงการ ณ หอประชุม บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) และในส่วนภาคพื้นมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะศึกษานิเทศก์ นายสมนึก  สมคะเน ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย คณะครู นักเรียน ร่วมทดสอบสัญญาณ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ร.ร.บ้านทัพไทย อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๗

news_486ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน และน.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ..พระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

news_488นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗

news_484ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี ๒๕๕๗       ณ  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  ตำบลสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๑

news_483นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๑ ตามนโยบายของ สพฐ.ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ตลอดจนสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

news_482_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้กับ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน ได้แก่ ด.ญ.สุภาภรณ์ นำประภา นักเรียน ร.ร.ปทุมวิทยากร และประเภทสถานศึกษา ได้แก่ ร.ร.อุบลวิทยาคม , ร.ร.บ้านดุมใหญ่ดงยาง และ ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ และกล่าวแสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้   เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

news_481นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม มี นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อให้กับเจ้าภาพคราวต่อไป คือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงพานิชย์ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

news_480ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ถวายใบปวารณามอบเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี มี ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต ๓

news_479ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมสนามประกวดกิจกรรม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

news_478ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าประกวดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. ด้านทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ และด้านหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วย ตสน., น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นางชุติพันธ์ นามท้าว , นางจินตนา ดอกพุฒ, นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศน.เขตพื้นที่ ,นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ที่ดูแลสนามประกวดฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_477นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถสู่สาธารณชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน จำนวน ๒๙๐ กิจกรรม โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย อดีต ผอ.สพป.อบ.๔ , พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ , นายสรชาย ครองยุทธ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" จังหวัดอุบลราชธานี

news_476ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ผอ.ศูนย์ มสธ. , นายนิคม ทองพิทักษ์ อดีต ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี , ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๔ , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี , นายดุสิต สิงห์คีรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ (ภาคบ่าย)

news_474_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดกิจกรรมทักษะทาง วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาต่างประเทศ ปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) โดยมี นายเฉลียว มนัส , นายนรินทร์ ภาระศรี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล , ดร.เธียนไท คำล้าน และ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙

news_473นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาค ภาคที่ ๙ ซึ่งมี นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ , นายทรัพย์ นาทองหล่อ , นายสนิท เชื้อสอน , นายนิกร มีชัย  และนายปัญยุต นันทราช เป็นคณะกรรมการติดตามฯ ระดับภาค ทั้ง ๒๖ เขตพื้นที่ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และ นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้