sat_2557

           20140822180314      akks2557_22082557
                               หนังสือแจ้งเลื่อนการเลือกตั้ง                                                                   สรุปจำนวนผู้สมัคร        
         DMC2556                   DMC2557                  network2557_1
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

newyearดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ภาพกิจกรรม
 

ขอเชิญประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี (แต่งกายชุดสุภาพ)
 

การแสดงงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗

gachad3เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ สถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมี นายเฉลียว มนัส นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมชมพร้อมมอบเกียรติบัตรเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกโรงเรียน ภาพกิจกรรม
 

งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗

gachad2เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียนมาแสดงในงาน โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดง ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗

gachadดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ โดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าอาคารหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานีศรีวนาไล ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

award
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางณรี สุสุทธิ
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
 

ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗

ave
คณะผู้บริหารโรงเรียนอาเวมารีอา
และโรงเรียนเยาวเรศศึกษา
เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗ เพื่อความเป็น
สิริมงคลในการดำเนินชีวิตและ
สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม
 

ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗

1
คณะผู้บริหารเครือข่ายเมือง ๔ นำโดย
นายทัศนัย์  ใจแน่น ประธานเครือข่าย
เมือง ๔
  สพป.อบ. ๑  และ
นางสริยา ป้องโล่ห์ รองผอ.ร.ร. บ้านโซง
สพป.อบ.๕  เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
และสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาพกิจกรรม
 

ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ 
ออกติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา
ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย
(พรหมพิทยา) ต้นแบบคุณธรรมนำวิชาการ
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี
นายอุดร  พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ. ๑ 
นายภัทรพล  นาจาน พร้อมด้วยคณะัผู้บริหาร
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา
ขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายของ
สพฐ. ต่อไป  ภาพกิจกรรม

 

พิธีเปิดงานคริสต์มาส "พระกุมารสัมพันธ์ ๒๐๑๓"

2013

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑         

เป็นประธานในพิธีเปิดงานคริสต์มาส        
"พระกุมารสัมพันธ์ ๒๐๑๓" ณ สนามโรงเรียน
พระกุมารอุบล เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

โดยมี  ดร.เธียนไท คำล้าน
รอง ผอ.สพป.อบ.๑  นายชุมศักดิ์  ชุมนุม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สพป.อบ.๑ บาทหลวงพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
และผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

1

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑             
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.              ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗

1

นายอภัย  บุญสาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๗        เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาพกิจกรรม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปุญญากตาธิคุณ

mong_2
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปุญญากตาธิคุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏราราม วรวิหาร และผู้จัดการ ร.ร.สมเด็จ โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เมรุพิเศษ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดงานคริสต์มาสโรงเรียนมารีย์นิรมล

mery1
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคริสต์มาส ร.ร.มารีย์นิรมล พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูผู้สอนที่ประกอบคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ สนาม ร.ร.มารีย์นิรมล ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้