bookfair2557

peer_network
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉบับจริง
ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2556 รวมกันแล้ววงเงินไม่เกิน 1,000 บาทถ้วน
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุบลราชธานี เขต 1ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
หนังสือแจ้ง

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2013 เวลา 22:28 น.)

 

ผลประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21

ผลประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่21   ผลการประกวด
 

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  คลิกที่นี่
2. เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่
 

แบบรายงานข้อมูลการตรวจราชการ

newแจ้งโรงเรียนทุกแห่งโปรดกรอกข้อมูลประกอบการสนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ
งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 สพป.อบ.1 ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลที่นี่คะ
https://docs.google.com/forms/d/11uND2WDfV1hxpl7FCohn6UBEV4FxGZuzEQJiPlqEDi0/viewform

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:02 น.)

 

เอกสารประกอบการประชุมจัดสรรงบป​ระมาณ 2556 (3 ก.ค.56)

เอกสารประกอบการประชุมจัดสรรงบป​ระมาณ 2556 สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
และเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 ณ หัองประชุมราชธานี

1.แบบประมาณราคา  เอกสาร (ex_budget.xlsx)
2. ราคากลาง สพฐ. 2556  เอกสาร  (pc2556-1.pdf)
3. หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว144 ลว 22 เม.ย. 2556  เอกสาร

 

ร.ร.บ้านพระโรจน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) อ.ม่วงสามสิบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 080-4641199
 

ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045-842066
 

ร.ร.บ้านหนองบก รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านหนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045-304245
 

ร.ร.บ้านขามน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านขามน้อย อ.เหล่าเสือโก้ก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 กรกฎาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045-842458 ,089-6301161
 

ร.ร.บ้านผักแว่น รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ร.ร.บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) อ.เขื่องใน รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 2 กรกฎาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 087-2402890
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

kptนายวัชรพงศ์  สุขรักษา ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต  1 พร้อมด้วย
นายชาตรี ปุระมงคล ดร.เธียนไท  คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 
บุคลากรทางการศึกษาและคณะครูโรงเรียนอาเวมารีอาให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
โดยนางบุปผา  ชวะพงษ์ ประธานคณะกรรมการ และคณะ  ได้ติดตาม
การดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาของ
หน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่
20 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนอาเวมารีอา 
คลิกดูภาพ
 

ตารางการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

aseanตารางการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คลิกที่นี่คะ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 18:45 น.)

 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำคุณธรรม จริยธรรม

ด่วน!!! ผู้เข้ารับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2556 ณ วัดภูสูง ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กรุณาขึ้นรถในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลากลาง(เก่า) หากมีความประสงค์จะเดินทางด้วยตนเอง ให้แจ้งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

tablet56_1วันที่ 17 มิถุนายน 2556  นายวัชรพงศ์  สุขรักษา  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รุ่นที่ 1 วันที่่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมกิจตรงรีสอร์ท อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลียว  มนัส รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับ คลิกดูภาพ
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้