kru2_2558
Database_DLIT25562557

final65

dltveval
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปณกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_605ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต ๒๒ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 21:17 น.)

 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_603นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจะมีการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_604ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นเกียรติประวัติของผู้วายชนม์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่

news_602ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ มีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานในการสนับสนุนสถานศึกษาในทุกๆ ด้านเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทั้ง ๒ กลุ่มเข้าร่วมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ

news_601ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ มารดานางราตรี อุทธสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาสามัคคีศรีอยุธยา บ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร สพป.อบ.๑ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม                                               

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 ประชุมเพื่อกำกับดูแลนโยบาย การบริหารงานบุคคลให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส

news_598ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินดำเนินการตามปฏิทิน ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วย รวมทั้งแจ้งนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านปลาดุก รับการประเมิน สมศ.รอบสาม

news_600นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสาม โดยมี นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปลาดุก นายสุกรี คำหลอม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๒ ดร.ธานี  ไชยรักษ์ ผอ.ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์   นายนพรถ  พิลารักษ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านปลาดุก คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านปลาดุก อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายบุญเลื้ยง บุญรอด

news_597นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณยายบุญเลื้ยง บุญรอด มารดานางกาญจนี คูณิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ สพป.อบ.๔  โดยมีนายสมชาย  สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศวัดผลและประเมินผล นายวิรัตน์  ดวงมาลา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอนุชา  กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสพป.อบ.๑ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐

news_599นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับศูนย์สอบ

news_596ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี  นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล และ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา

news_595ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

news_594นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

news_589สพป.อบ.๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอนุชา วงศ์ทองสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายบำรุง แก้วจันดี นายกสมาครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุวรรณ บุญจูง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอดอนมดแดง นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายไพรัช ศรีพลัง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 นายกิติศักดิ์  บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพิธีในภาคเช้าทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกิจกรรมภาคบ่ายกีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาชีพครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองอุบล เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม  พิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  เพิ่มเติม กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ภาพรับรางวัล
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

news_593นายบุญเพ็ง เนื้องอ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้