dek_kru25581 dltv_q
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 40 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

พิธีมอบสารานุกรมไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

งานเกษียณอายุราชการ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า

news_493_1นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันครบรอบปีที่ ๖๑ การสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำนาน"จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร"

news_492_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำนาน"จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร" ในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล ๕ พร้อมสมทบทุนการจัดงานประชุมและสัมมนาพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ธรรมยุต) และสมทบทุนสร้างศูนย์พุทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี) และกองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_491นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๗๓ ทุน จำแนกเป็นทุนรายปี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ อุดมศึกษา จำนวน ๔๗ ทุน ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน ๕ ทุน และทุนนักเรียนพิการ จำนวน ๖ ทุน เป็นเงินทุนการศึกษารวม ๑๙๕,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร ครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ออกติดตามการใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม

news_490ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ออกติดตามการใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ร.ร.บ้านหนองแก อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พบว่า โรงเรียนสามารถรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวลได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม และนักเรียนส่วนใหญ่มีความตื่นตัว ตังใจเรียนรู้มากขึ้น ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานกฐินศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

news_489นายเฉลียว มนัส พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมงานกฐินศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทอดถวายปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการทำถนนเข้าวัดทั้งสิ้น ๒๔๒,๕๖๙ บาท โดยมี นายกองโท วรานนท์ ยิ้มมงคล นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านเค็ง ต,ศรีสุข อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๒

news_487ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๒ ตามนโยบายของ สพฐ.ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ตลอดจนสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้ดูแลโครงการ นายสมชาย สุภาคาร รกน.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพิจิตร ทาทอง หน.กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดฯ นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

news_485_2มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการจัดงานร่วมกับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รวมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “๒ ทศวรรษครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” พร้อมทดสอบระบบส่งสัญญาณออกอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มระบบ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และพบปะนักเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference จากนั้นจึงร่วมบันทึกภาพกับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายไพรัตน์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.บ้านขามป้อม คณะครู นักเรียน ที่ร่วมเปิดตัวโครงการ ณ หอประชุม บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) และในส่วนภาคพื้นมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะศึกษานิเทศก์ นายสมนึก  สมคะเน ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย คณะครู นักเรียน ร่วมทดสอบสัญญาณ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ร.ร.บ้านทัพไทย อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๗

news_486ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน และน.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ..พระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

news_488นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗

news_484ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายนรินทร์ ภาระศรี , ดร.เธียนไท คำล้าน  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี ๒๕๕๗       ณ  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  ตำบลสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๑

news_483นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๑ ตามนโยบายของ สพฐ.ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ตลอดจนสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

news_482_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ให้กับ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน ได้แก่ ด.ญ.สุภาภรณ์ นำประภา นักเรียน ร.ร.ปทุมวิทยากร และประเภทสถานศึกษา ได้แก่ ร.ร.อุบลวิทยาคม , ร.ร.บ้านดุมใหญ่ดงยาง และ ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ และกล่าวแสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้   เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ

news_481นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม มี นายอุดร ชมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ พร้อมส่งต่อให้กับเจ้าภาพคราวต่อไป คือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงพานิชย์ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

news_480ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ถวายใบปวารณามอบเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี มี ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้