20140822180314      akks2557_22082557
                               หนังสือแจ้งเลื่อนการเลือกตั้ง                                                                   สรุปจำนวนผู้สมัคร        
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

news_341นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมี นายประศาสน์ สายลุน ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ ประธานเครือข่ายฯ พร้อม นายอภัย  บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี /นายอภัย  สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม/ นายจารึก  หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร /นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล /นายธันยวีร์  บุตรทองทิม ผอ.ร.ร.วัดท่าวังหิน และคณะผู้จัดการแข่งขันร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

news_340นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับบุคลากรจากสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๕ คน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่่ตรงกันและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินภายนอก โดยมี นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔

news_339_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเปิดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การคิด และมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย โดยมี นายเฉลียว มนัส ผู้ดูแลโครงการ นายนรินทร์ ภาระศรี ,ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายสมชาย  สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายสุเมธ  มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดฯ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_336ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและการป้องกันการทุจริต มีจิตสำนึกในการประพฤติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัยและใช้ชีวิตอยู่บนฐานของความพอเพียง มีนักเรียนจาก ๒๖ ร.ร.เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓๕๐ คน โดย นายประหยัด ไขแสง , นายชาตรี ปุระมงคล , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวรวิทย์ โสภาพรรณ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา (ร.ร.สุจริตต้นแบบ) พร้อม ครูวิทยากรแกนนำ ผู้สร้างองค์ความรู้ในแต่ละฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม นางสาริกา ชายผา ผู้ดูแลโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑   ภาพกิจกรรม
 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

news_336นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๐ โรงเรียน มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและนางโยทะกา แก้วปลั่ง ข้าราชการบำนาญและคณะคุณครู โดยนายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายสนั่น สายงาม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ประชุมใหญ่ประจำปี

news_335นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๙ เขื่องใน ๒ ประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อมอบแนวทางการในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู มีนางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเข้าร่วมประชุม โดยนายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต ผอ.โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) ประธานเครือข่าย พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการครูในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

news_332ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายความจงรักภักดีในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และห้องสตูดิโอ บริษัทราชธานีเคเบิลทีวี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_331ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงานเสวนา "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล" ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายจุด ก่อแก้ว รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ รอง ผอ.สพป.อบ.๔ ดร.ดุสิต สมศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๕ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษา ผู้แทน อบจ., ผู้แทน กศน.พร้อม น.ส.ประคองขวัญ สัมพพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม 
 

ร่วมแถลงข่าวในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_334นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ พร้อมได้รับความร่วมมือจาก สพป.อบ.๒-๕ สพม.เขต ๒๙ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี  บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นระระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๔ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้

news333ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น ๔ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ ๕

news_330นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายประเสริฐ งามพันธ์ อดีตเลขาฯ ก.ค.ศ. ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สป. ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สกบ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ , นายอุดร พิสุทธิ์ , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และนายเสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.บ้านสว่างหนองเสือ ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๔

news_328นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ สำหรับนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๔ ที่เดินทางมาเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

IMG_0410_2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมพิจารณา
งบประมาณโต๊ะ-เก้าอื้นนักเรียนและชุดฝึก
ทักษะก่อนประถมศึกษาและพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนขนาดเล็กในคราวเดียวกัน โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์
พิมพ์สอน นายอุดรพิสุทธิ์ นายเฉลียว
มนัส นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์
นายวิชัย ภารการ 
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมในครั้งนีด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

news_327นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติ นายสมชาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้