2557
หนังสือแจ้ง
    รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อน   
ให้ดำเนินการในเวบไซต์ 
http://www.bopp-obec.info/home/

แจ้งรุ่นอบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2558
ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ตารางอบรม        รุ่นอบรม
ให้นำไฟล์ป้ายหน้าโรงเรียนมาพร้อมด้วย

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4

news_674ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมบุคลากรร่วมใจบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้

news_673ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมใจกัน
บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุน
การศึกษาให้ เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์ด้วง
นักเรียนชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
อำเภอดอนมดแดง ซึ่งบุคคลในครอบครัว
จำนวน ๓ คน ป่วยเป็นโรคอัมพาต เพื่อให้
สามารถดำรงชีพอยู่ได้ และมีความพร้อม
ในการเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” รุ่นที่ ๖ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม

news_672ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร
“บัณฑิตน้อย”
รุ่นที่ ๖ แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ ๓(อนุบาล ๓)
โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม โดยมี นาย
ชาญณรงค์ ผาสุขมูล
รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ นายชุมศักดิ์
ชุมนุม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร คณะครูและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่อรวรรณ บำเรอพงศ์

news_671ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อรวรรณ บำเรอพงศ์ มารดา นายนรินทร์ บำเรอพงศ์ นายอำเภอสิรินธร ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร สพป.อุบล
ราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ
เมรุวัดบ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

news_670 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ
TEPE Online ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การ
ปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาตนเอง  ตามแนวคิด  Anyone  Anywhere  Anytime  มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะทำให้นักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มเพาะ ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และมีทักษะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมี นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่อรวรรณ บำเรอพงศ์

news_669ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายวิชัย ภารการ นายชาตรี ปุระมงคล
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.
อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
คุณแม่อรวรรณ บำเรอพงศ์
มารดา
นายนรินทร์ บำเรอพงศ์
นายอำเภอ
สิรินธร ณ ศาลานาบุญวัดบ้านท่าบ่อ
ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด

news_668

นายธนู  บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ประจำปี
๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบล
ราชธานี เขต ๔ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน
นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบล
ราชธานี เขต ๑ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากทุกสำนักงานเขตฯ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.1ร่วมพิธีแถลงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน หรือระบบ TEPE

news_667พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีแถลงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน หรือระบบ TEPE โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๓ อาคารวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ขอบคุณภาพ เวบไซต์ http://www.obec.go.th) ภาพกิจกรรม

 

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในnews_666พิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ บัณฑิตน้อย จำนวน ๙๑ คน ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุบาล ๓ ปี และหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมนี้ นายธนัช แก้วเนตร ผอ.ร.ร.อนุบาลลูกรัก นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน ๑๕ ทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปด้วย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลูกรัก อ.เหล่าเสือโก้ก ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงาน "วันนักข่าว ๒๕๕๘"

news_665นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน "วันนักข่าว ๕ มีนาคม ๒๕๕๘"  เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนำทุนทรัพย์คงเหลือจากการจัดงานเข้า "กองทุนสวัสดิการสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี" เพื่อช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสม โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การจัดทำคำของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

news_664ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการจัดทำคำของบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น และรายงานการจัดทำประมาณราคา รายละเอียดรายการตามแบบ ปร.๔/ป.๖ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามราคากลางของ สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม ๘๖ โรงเรียน ที่จะดำเนินการจัดทำคำขอ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามของไทยอาสาป้องกันชาติ

news_663พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาพที่ ๒
เป็นประธานในพิธีสวนสนามของไทย
อาสาป้องกันชาติ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ณ ลานสวนสนาม
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

news_662ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขาที่ประชุมเพื่อรับรองผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ เข้าร่วมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

news_661นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายเกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓  ร่วมคณะตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย และ นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมรับการตรวจราชการประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้อประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้