สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 67 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

news_456นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดงานบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศล มี พระราชธรรมโกศล เป็นประธานในพิธีสงฆ์ การจัดงานครั้งนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายคันฉัตร ตันเสถียร , นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน , นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.๒๒ , น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และพร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒

news_457ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๑๕ คน มี นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้ดูแลโครงการ , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ,นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสมัย มนัส

news_459นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พร้อมมอบพวงหรีดเคารพศพ นายสมัย มนัส ที่บ้านหนองโดน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อพงษ์ศักดิ์(แดง) แก้วพรหม

news_455ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์(แดง) แก้วพรหม บิดานางเกษรา นาจาน ครูช่วยราชการโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) โดยมีนายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายพีรวํฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอุดร พิสุทธิ์ ดีต รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนีั้ด้วย ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

news_453_1นายเสริม ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยนายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการผู้แทนทั้ง ๓ ด้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านปลาดุก ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

news_454 นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปลาดุก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปลาดุก คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายเมือง ๒ คณะศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

news_452ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

news_451ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี  ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม"  ให้กับครูทุกคนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๓, ๕ โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ  ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื้่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ

news_450ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงาน "ร้อยรัดดวงใจ มาลัยครู เชิดชูผู้เกษียณ" เนื่องในวันมุทิตาจิตนุสรณ์เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีนายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอม่วงสามสิบ นายอุดม ศรีหล้า อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.อบ. ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายธวัชชัย จันดี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมคณะกรรมการสมาคม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑

news_449นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑
ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๖ คน มี นายปรีชา ทาศิริ เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑
ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ วัดทุ่งศรีเมือง

news_448ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ และลูกจ้างใน สพป.อบ.๑ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐ รูป เพื่อความเป็นสิิริมงคล ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ

news_447_2ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ  เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประกอบด้วย นายสนิท รุ่งเรือง นายจารึก หาพันนา นายอนุชา กัลยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒

news_445นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายจีระวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ พร้อมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีประธานเครือข่าย พร้อมคณะกรรมการ ข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

news_441_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานภาษาอังกฤษ "From Thailand to ASEAN by Dolls" รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานภาษาไทย "โครงงานสามพันโบกโลกตะลึง เชื่อมโยงถึงภาษาไทยและภาษาอาเซียน" รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงงานประวัติศาสตร์ "โครงงานเมรุพญานกหัสดีลิงค์ส่งการสู่สวรรค์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี" ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้