sec21

set2558
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์

news_7671ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (BBL) การนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การเตรียมการรับการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม


 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมระดมความคิดเห็นตามนโยบายการการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

news_765ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมระดม
ความคิดเห็นตามนโยบายการการปรับ
ขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม โดยมีผู้เข้า
ร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ประกอบ
ด้วยตัวแทนจาก รอง ผอ.สพป.
ผู้อำนวยการกลุ่ม กพป. ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาว
ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

news_764ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ
๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พร้อมนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎได้จัดงาน
“๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
ราชธานี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
มหาจักรีสิรินธร”
มีการจัดนิทรรศการ
งานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนปทุมวิทยากร

news_763นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ร.ร.ปทุมวิทยากร โดย นางรจนา กัลป์ตินันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มี นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี  ฝักบัว และนางอัมรา  ชูพูล รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๙ น. ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

การอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวพัฒนาการทางสมอง

news_762นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานชี้แจงการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวพัฒนาการทางสมอง (Brain - Based Learning : BBL) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศในระบบ DLTV และ DLIT มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑ โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐๐ คน พร้อมนี้ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพิจิตร  ทาทอง หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายปรีชา  ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมขบวนแห่พระเทพกิตติมุนี ในพิธีงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวงฯ

news_761นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในขบวนแห่พระเทพกิตติมุนี ในพิธีงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ที่ ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งในด้วย เมี่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_7621นายพิศาล จันทป  ผู้แทนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๒๙ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.๑ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

news_762โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ ร่วมรับฟัง
การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน” เพื่อรับทราบแนวทางการขับ
เคลื่อนนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติ
ระดับโรงเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์
ออกติดตามการร่วมรับฟัง ณ สถาน
ศึกษาทุกแห่งทุกเครือข่าย เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพจาก ไลน์ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อบ.๑)

 

สพป.อบ.๑ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO CONFERENCE) “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

news_758

นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบล
ราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ
วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO CONFERENCE)
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
เพื่อการติดตามและรายงานผลการประชุมทางไกลโดยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_756ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยนำนโยบายสำคัญของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนต้องสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องอยู่ประจำ เป็นผู้นำพัฒนา แก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ต้องมีทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และมีความรู้ มีทักษะสำคัญพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีพลัง โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เข้าร่วมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง พร้อมนี้ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง ผอ.สพป.อบ.๑ กับ ผอ.โรงเรียน ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน" เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม   ภาพพิธีลงนาม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดอบรมวินัยสัญจร (นิตินิเทศ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

news_754ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวินัยสัญจร (นิตินิเทศ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน ๙๒๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม ภาคเช้า  ภาคบ่าย
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

news_752นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ร่วมอภิปรายและประชุมรับฟังความคิด
เห็นเกี่ยวกับรายงานทิศทางการพัฒนา
การศึกษาระดับภาคการศึกษาในพื้นที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละภาคการศึกษาและเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและเป็นแนวทางในการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560-2569) โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ตัวแทน ศึกษานิเทศก์ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ภาพกิจกรรม

 

การระดมความคิดเห็น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_751

นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมระดมความคิดเห็น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมี นายประหยัด ไขแสง นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้แทนโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับนักเรียน ประกอบด้วย นางพีรานุช ไชยพิเดช รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี (โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง) นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม (โรงเรียนทั่วไป) นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ ผอ.ร.ร.บ้านดงยาง (โรงเรียนขยายโอกาส) นางจาฏุพัจน์ สุธรรมวิจิตร ผอ.ร.ร.ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (โรงเรียนเอกชน) นายประพันธ์ ชลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการจากโรงเรียน ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอ สพฐ.ต่อไป เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

การอบรมพัฒนาบทบาทการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.๑

news_750นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบทบาทการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายปกครอง กฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล ป้องกันเหตุหรือประเด็นพิพาทที่เกิดจากการบริหารราชการ โดยมี นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร นายประหยัด ไขแสง นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายประวิทย์ ทองทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรม เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้