Database_DLIT25562557
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)

news_848ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม

 

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

 

news_847
นายดิเรก บุญดาว ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งประชุมซักซ้อมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ทำหน้าที่เลขานุการฯ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

งานแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๘

news_846

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์โดยภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑-๕ สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ CK โครงการสุนีย์ทาวเวอร์ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ๑ นางธนพร คำนวณ และ นางวัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘


news_845

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะด้านวิชาการงานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ครั้งที่ ๗

news_844
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะด้านวิชาการงานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ ๘-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตามเกณฑ์การแข่งขัน โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางธนพรรณ  แก้วจันดี ผอ.โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางธนพร คำนวน นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม CK B๕ สุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อว้นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ผ่านนิทรรศการที่ทำร่วมกับเครือข่ายหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่

news_843

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ผ่านนิทรรศการที่ทำร่วมกับเครือข่ายหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยมี นายดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ นางจินตนา ดอกพุฒ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อประเมินศักยภาพและวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_842

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อประเมินศักยภาพและวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดำเนินการประเมินศักยภาพและประเมินวิสัยทัศน์ของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กำหนดตามประกาศ โดยมี นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางทิยานันท์ พละไกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.

news_840นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จัดสรรงบประมาณ DLIT 2558

DLIT2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ใหม่


                 รายละเอียดเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ใหม่

 

พรบอำนวยความสะดวก2558

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

news_839ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟัง โดย นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาตรี ปุระมงคล ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และการจัดอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_838ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และการจัดอบรมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับครู นักเรียน และชุมชน จำนวน ๕๖๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุภชัย ไชยหงษ์ ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศษ จากนั้น ประธานในพิธีได้บันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา (ร.ร.สุจริตต้นแบบ) นายไพฑูรย์ ตระการไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพระปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการ DLIT

news_837

นายชาตรี ปุระมงคล พร้อมด้วย นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายปรีชา ทาศิริ นางธนพร คำนวน และ นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการ DLIT การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการ

news_836ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เงิน กบข. เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง มี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายเสงี่ยม เจริญลอย ครูช่วยราชการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนผ่านระบบบัญชีธนาคารสำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จาก นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิริจันโท ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้