12bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
seating
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

news_292ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรมภาคเช้า    ภาพกิจกรรมภาคบ่าย
 

การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายเขื่องใน ๕

news_288ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ เขื่องใน ๕ โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวิบูลย์ ส่งสุข ประธานเครือข่าย พร้อม นายสุเมธ มัดธนู นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลเครือข่าย และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาแอนด์กอล์ฟ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:51 น.)

 

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

news_285ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ พระอุโบสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประศาสน์ สายลุน ผอ.โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)

news_293ดร.วิชัย แสงศรี ได้เข้าเยี่ยมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนใน อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดงและ อ.เขื่องใน กลุ่มที่ ๑๔-๑๕ (เขื่องใน ๗-๘) โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

news291ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ณ ธุดงคสถาน บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

news_2891เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.๑ ได้ดำเนินการซักซ้อมการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผุู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ภาพกิจกรรม
 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒-๕

news_289ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับ สพป.อบ.๒-๕ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๓

news_286เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๓ สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนมารีย์นิรมล อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๕ เขื่องใน ๘

news_286นายอุดร พิสุทธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑  พร้อมนางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๕ เขื่องใน ๘ ชีทวน - หัวดอน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนเมืองอุบล จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

news_302นายวิชัย  ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทีมงานวิทยากรชาวต่างชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย เป็นแกนนำในการจัดการอบรม โดยมี นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6

news_284นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พร้อมนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำพาจังหวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมลงนามด้วย โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ และ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี

news_283นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี มี พลตรี วิษณุ ไตรภูมิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พันตำรวจเอก อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายความมั่นคง นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด

news_282วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละเขตพื้นที่ส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป มี นายประหยัด ไขแสง นายเฉลียว มนัส นายชาตรี ปุระมงคล นายอุดร พิสุทธิ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประกวด พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการ  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 news_281นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (ขอบคุณภาพจาก คุณชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.) ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้