pragas                    print

DMC21_2557

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานด้วยรักและผูกพัน ปรองดอง สมานฉันท์

news_432นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน "ด้วยรักและผูกพัน ปรองดอง สมานฉันท์"  เนื่องในวาระพลตรีวิษณู ไตรภูมิ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในอัตราพลโท ซึ่ง ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ OTOP CENTER อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต/ ห้องสมุด3ดี

news_431ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการจัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต/ ห้องสมุด 3 ดี แบ่งการประกวดออกเป็น ๕ กิจกรรม ประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑.สำหรับนักเรียน ๒.สำหรับครู ๓.สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ๔.สำหรับโรงเรียน ๕.การประกวดห้องสมุดมีชีวิต/ห้องสมุด ๓ ดี ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการนางระเบียบ นามบุตร นายกิตติ เครือสิงห์ นางสิรินาฏ สติมั่น

news_430ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางระเบียบ นามบุตร นายกิตติ เครือสิงห์ นางสิรินาฏ สติมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ณ หอประชุมโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

60 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานกลยุทธ์

60school

ขอให้โรงเรียน จำนวน 60 โรงเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผ่านทาง "ระบบออนไลน์"กรอกข้อมูลทั้งหมด 4 แบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 25 กันยายน 2557 เพื่อจะนำไปรายงานผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ต่อไป "

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) และการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2557

news_428ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) และการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2557 เพื่อติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับและนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.อบ.๕ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการนายชาติสงวน บุญรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายชาติสงวน บุญรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ต.ก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน  โดยมีนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

news_427ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี , นายเมธา เหิรเมฆ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และ ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.๑ จำนวน ๕๐๐ คน ที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ, นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และคณะผู้บริหาร - ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

การประชุม รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

news_426ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประธานที่ประชุมรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมการก่อนจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนจุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

news_424

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม DIAMOND HALL โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)

news_425

รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (Academic Area Excellence : AA Excellence)  โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

news_423_1นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
"สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี
สพฐ.๕๗" ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.
อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมงาน ซึ่งในการนี้นายอุดร พิสุทธิ์
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการเข้ารับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด

news_422นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านขั้นพื้นฐาน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อต้านยาเสพติด รุ่น ๑๘๔๙/๒ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ในการนี้ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชครู ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ : นายผัน ชมภูศรี)

 

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) จัดพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานแสดงมุทิตาจิต

news_419_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ศาลารักการอ่าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดย คุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร พร้อมครอบครัว , นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ. คณะผ้าป่าสหธรรมมิก โดย นายแดง แซ่อึ้งและครอบครัว และเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกตน์สิรี ทิมาบุตร ที่เกษียณอายุราชการด้วยความสง่างาม โดยมี นายสมศักดิ์ สารบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก ผอ.ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างหนาแน่น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) อ.เขื่องใน  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice)

news_4211สพป.อบ.๑ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice) โดย นายเฉลียว  มนัส
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและโรงเรียนอุบลวิทยาคม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้