28july4

web22_2558

nited2558

EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การติดตามและประเมินผลการดำเนินตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

news_807นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม การติดตามและประเมินผลการดำเนินตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบจุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนและจุดเน้นด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑  และศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

การประชุมชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

news_804นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

การประชุมเตรียมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘

news_801นายธนู บุญเลิศ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่การประชุมเตรียมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ พร้อมคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุบลวิทย์ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

IDPLAN

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

news_800ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการ ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ หลัง โดยมีรอง ผอ.สพป.อบ.๑ ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีเปิดการจัดการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

news_799นายธนู บุญเลิศ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองดีของชาติในโอกาสต่อไป โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กล่าวรายงาน พันตำรวจเอก สุนทร ประดิษฐ์แท่น ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ สนามกีฬา กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ แสดงความยินดีและให้แนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


news_798ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ แสดงความยินดีและให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน ๑๐ คน ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ (ม่วงสามสิบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_797

นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ (ม่วงสามสิบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายนพภา เขียวหวาน ผอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสถานศึกษาที่ ๑๘  ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายประพันธ์ ชลกาญจน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสงหนองเม็ก ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘

news_796นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ที่สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) จากนั้น นายสมเกียรติ แถวไธสง ผอ.สนง.ศึกษาธิการภาค ๙ ได้รับมอบหมายจากประธานให้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากผู้แทนของ สพป.อบ.๑ - ๕ และ สพม.๒๙ เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๘

nited2558

 

กรอกข้อมูลการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-6

E-me_2558


รหัสโรงเรียนอำเภอเมือง
รหัสโรงเรียนอำเภอเขื่องใน

รหัสโรงเรียนอำเภอม่วงสามสิบ

รหัสโรงเรียนอำเภอดอนมดแดง
รหัสโรงแรียนอำเภอเหล่าเหสือโก้ก

ร้
ร้
 

ปฏิทินกิจกรรม ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ปี ๒๕๕๘

scout2558

 

การประชุมใหญ่ประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ (เขื่องใน ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_795นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ (เขื่องใน ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นายประสิทธิ์ ทองโสม ผอ.ร.ร.บ้านเค็งนาดี ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเครือข่ายที่ประกอบด้วยสถานศึกษาทั้ง ๑๕ แห่ง ได้รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาในระดับเขตพื้นที่ จากนั้น นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ที่รับผิดชอบเครือข่ายได้นำเสนอโครงการพลิกโฉมโรงเรียน (School Change Maker) นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain-based Learning (BBL) ให้ที่ประชุมรับทราบเป็นลำดับ โดยมี นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_794นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดแผนการศึกษาจังหวัด เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีตัวแทนจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑-๕ และ สพม. ๒๙ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้