21 ก.ค. 2019, 20:57:13 ดาวน์โหลด นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 1,805

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้  แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)