เรื่องที่ประชุมรับชมประชุมทางไกลช้ีแจงลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐปี 2563
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2020-01-28
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2020-01-28
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1