• Sep 18, 2020
 • 34

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 18, 2020
 • 29

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 15, 2020
 • 32

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Aug 3, 2020
 • 116

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Aug 3, 2020
 • 103

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 192

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา บัพพคุต

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา  บัพพคุต คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 178

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กเอกสารที่นี่ค่ะ    

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 146

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี วิลัย

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี  วิลัย คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jan 23, 2020
 • 598

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jun 28, 2019
 • 2,196

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jun 7, 2019
 • 1,100

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Mar 18, 2019
 • 1,022

ประชุมอบรมการพัฒนาเว็บไชค์สพป.อบ.1

นางสาวนันทนา บัพพคุต
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1