• Nov 18, 2020
 • 70

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Nov 2, 2020
 • 118

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 20, 2020
 • 90

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 17, 2020
 • 193

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 7, 2020
 • 326

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 5, 2020
 • 208

กรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ    

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 5, 2020
 • 161

กฏบัตร การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กฏบัตร การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 2, 2020
 • 336

ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Oct 2, 2020
 • 228

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 18, 2020
 • 159

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 18, 2020
 • 373

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Sep 15, 2020
 • 170

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

คู่มือการปฏิับัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Aug 3, 2020
 • 214

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Aug 3, 2020
 • 169

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 262

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา บัพพคุต

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา  บัพพคุต คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 231

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กเอกสารที่นี่ค่ะ    

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 442

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี วิลัย

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี  วิลัย คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jan 23, 2020
 • 888

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jun 28, 2019
 • 2,487

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1