• Aug 19, 2020
 • 98

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 249

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางรัตนา  แก้วเนตร

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 193

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นายสุคนธ์ ตังคโณบล

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 164

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางสุมณฑา  วงศ์มั่น

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 141

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางสาวนิโลบล  โยธา

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 15, 2020
 • 128

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิกคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคล นางทัศนีย์  นามสละ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jul 13, 2020
 • 129

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปี มิถุนายน 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำปี มิถุนายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Jun 8, 2020
 • 245

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMISประจำเดือนพฤษภาคม2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMISประจำเดือนพฤษภาคม2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 14, 2020
 • 307

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • May 12, 2020
 • 321

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Apr 15, 2020
 • 316

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะตะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 11, 2020
 • 421

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 28, 2020
 • 424

ซ้อมความเข้าใจสำหรับเบิกสวัสดิการการศีกษาบุตร

ซ้อมความเข้าใจสำหรับเบิกสวัสดิการการศีกษาบุตร คลิกเอกสารที่นี่นะคะ  

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 17, 2020
 • 419

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 17, 2020
 • 401

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 4, 2020
 • 473

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Feb 3, 2020
 • 490

แบบรายงานขอตัดต้นไม้

รายงานขอตัดต้นไม้ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 20, 2019
 • 888

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่คะ1.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ คลิกเอกสารที่นี่คะ2.โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 16, 2019
 • 554

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Dec 9, 2019
 • 685

เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1