Executive Mission
  • May 10, 2019 2:11:50 PM
  • 1,632

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบแนวคิดการทำงาน

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบนโยบาย "เรามาร่วมมือการทำงานในหน้าที่ เพื่อประโยชน์โดยรวมของอุบลบ้านของเรา เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเราชาว สพป.อบ.1" ภายใต้แนวคิดในการทำงาน 15 ข้อ ที่ขอให้บุคลากรทุกคนคิดพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และโดยสรุป หากการทำงานมีปัญหาใดที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ จะขอเป็นคนสุดท้ายในการตัดสินใจ โดยมุ่งหวังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็น "UBON MODEL" ตามหลัก 3 ห่วงโซ่คุณภาพ คือการบริหาร การนิเทศ และการสอน โดยมี รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทุกกลุ่มพร้อมรับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1