Executive Mission
  • Jan 27, 2020 3:04:43 PM
  • 182

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงกรรมการสอบ O-NET

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑