เรื่องที่ประชุมเตรียมงานกฐิน
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-11-09
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-11-09
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล