เรื่องที่ประชุมอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2020-01-29
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2020-01-29
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1