เรื่องที่ประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2020-02-14
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2020-02-14
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล