เรื่องที่ประชุมจัดทำแผน ป.ต.ป.น.
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2020-06-30
เวลาเริ่ม9
วันสิ้นสุดประชุม2020-06-30
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1