เรื่องที่ประชุมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการสนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการ
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2020-06-30
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2020-06-30
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1