เรื่องที่ประชุมประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2562
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-07-19
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-07-19
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล