เรื่องที่ประชุมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุมห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันเริ่มต้นประชุม2019-07-12
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-07-12
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล