เรื่องที่ประชุมประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องประชุมห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันเริ่มต้นประชุม2019-07-19
เวลาเริ่ม9
วันสิ้นสุดประชุม2019-07-19
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล