เรื่องที่ประชุมประชุม....................
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-07-19
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-07-19
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล