เรื่องที่ประชุมอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-09-17
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-09-17
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล