เรื่องที่ประชุมประชุมเตรียมความพร้อม Green school camp
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-08-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-08-26
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล