เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 ศรีเมืองอุบล

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ URL ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
1 อนุบาลอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710003&Area_CODE=3401
2 อุบลวิทยาคม เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710001&Area_CODE=3401
3 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710002&Area_CODE=3401
4 ปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710004&Area_CODE=6501
5 เมืองอุบล เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710015&Area_CODE=3401
6 วัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710006&Area_CODE=3401
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8