• 4 มี.ค. 2022
 • 157

ารประเมินความสามารถด้านการอ่าน RTโรงเรียนปทุมวิทยากรและโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565  นายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 มี.ค. 2022
 • 154

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT อำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 1 ประกอบด้วย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 มี.ค. 2022
 • 145

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT อำเภอดอนมดแดง

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565  นายสุบรรณ  ลาสา รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 มี.ค. 2022
 • 211

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565  นางสาวอัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 มี.ค. 2022
 • 312

การประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565   เวลา 13.30– 16.30 น....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 มี.ค. 2022
 • 258

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 มี.ค. 2022
 • 193

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565  นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.พ. 2022
 • 227

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.พ. 2022
 • 257

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.พ. 2022
 • 169

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียนแสงตะวันแรก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 ก.พ. 2022
 • 190

โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ และนางสาววราพร  ดาราศาสตร์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 ก.พ. 2022
 • 172

การเข้าค่ายโครงการ Coding In Your Area

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 ก.พ. 2022
 • 210

มหกรรมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายจิระวัฒน์ สว่างวงศ์ นางสาววัชรากร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.พ. 2022
 • 196

การประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.พ. 2022
 • 194

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านปะอาว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 24 ก.พ. 2022
 • 397

การอบรมเสริมทักษะผลิต “จานใบไม้รักษ์โลก” เสริมเขตเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 24 ก.พ. 2022
 • 199

การจัดกิจกรรมความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับมาตรการในการป้องกัน COVID - 19

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมีรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 24 ก.พ. 2022
 • 187

การอบรม การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 24 ก.พ. 2022
 • 550

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วยนายสุเมธ  มัดธนู นายจิระวัฒน์  สว่างวงศ์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8