• 17 มี.ค. 2021
  • 182

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๔  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันที่ ๑๓ -๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยสนามสอบในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๓  สนามสอบ แลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ สนามสอบ  โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษานำโดยดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย และนายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกเยี่ยม กำกับติดตามสนามสอบ ทั้งนี้ การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1