โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:00:46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างหลักสูตรต้านทุจริต รุ่น 1

12 พ.ค. 2019, 10:40:02 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 215

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีครูผู้สอนทุกโรงเรียนเข้าอบรม จำนวน 240 คน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต้นแบบ และ ป.ป.ช.เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันทีี่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com