โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:24:51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ร.ร.ปทุมวิทยากร เปิดค่าย "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในยุค Thailand 4.0"

15 พ.ค. 2019, 13:31:09 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 92

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในยุค Thailand 4.0" โดย ดร.เสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร พร้อม รอง ผอ.ร.ร. คณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ คณะครู บุคลากร วิทยากร มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพิ่มพูนความรู้ล่วงหน้า ปรับพื้นฐานทัศนคติ ปฐมนิเทศ สร้างข้อตกลง กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ที่หลากหลายตามช่วงวัย มุ่งสู่ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 1,560 คน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com