ภารกิจผู้บริหาร
  • 20 พ.ค. 2019, 12:42:48
  • 1,134

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมติดตามความคืบหน้าของสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน และการรายงานของ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อการเตรียมการเลิกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

      ในการนี้ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ได้ขอความร่วมมือ และให้ทุกฝ่ายเร่งรัดดำเนินการเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนทั้ง 9 แห่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุม กศจ.ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้จัดทำประชามติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน หากดำเนินการได้รวดเร็วก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย อันจะเป็นผลดีต่อภาครัฐต่อไปด้วย.