โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:47:33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

เครือข่ายที่ 14 (เขื่องใน 7) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

30 พ.ค. 2019, 16:55:40 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 196

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสุพรรณี สุภาพรม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14  (เขื่องใน 7) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย ร่วมรับนโยบาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด