โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:10:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562

1 มิ.ย. 2019, 17:07:34 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 154

    นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง 240 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลาที่ สพฐ.กำหนด โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด