• 22 มิ.ย. 2019
  • 10,801

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 ตามความในมาตรา 53 “ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง” และมาตรา 58 “ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดที่ได้อุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 60” 1.หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 2.หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3    3.แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้น พิเศษ 4.แบบรายงานการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี 5.ตัวอย่างการจัดรูปเล่มผลงานในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีคลิกที่นี่https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/ramkeerati_1.pdf    https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/ramkeerati_1_2_3.pdf  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/ramkeerati_3.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/ramkeerati_4.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/personal/ramkeerati_5.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8