กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 1 ก.ค. 2019, 14:24:26
  • 664

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

1.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

    ประกาศ ก.ต.ป.น.

2.การประชุม ก.ต.ป.น.

   การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้ง ที่ 1

   การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้ง ที่ 2

   การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้ง ที่ 3

3.วิธีการและขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

4.รายงานการนิเทศของ ก.ต.ป.น.

5.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผน

6.แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ2562