กลุ่มนโยบายและแผน
  • 24 ก.ค. 2019, 10:15:52
  • 1,498

จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)