ภารกิจผู้บริหาร
  • 22 ต.ค. 2019, 15:16:59
  • 349

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำลด

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์  ปฎิบัติหน้าที่ผูอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังน้ำลด เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ นายอรุณ พาชอบ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3 นายบัณฑิต  จันทน์โยธา บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) นายณรงค์ ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเดื่อ  คณะครูและลูกจ้าง พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ และวางแผนฟิ้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี