กลุ่มนโยบายและแผน
  • 27 มี.ค. 2019, 5:17:08
  • 698

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone)

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone) สนองนโยบายของ สพฐ. ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล