• 4 เม.ย. 2019
  • 2,484

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 และเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

การมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

                สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ กำหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 (8) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ดังนี้

ประเภทผู้บริหาร     1. นายพิทยา  จันทรา                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่นก

                             2. นางสาวสุดาวรรณ์  นาคำมูล          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) ปัจจุบันย้ายไปโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4

                             3. นายณัฐพงษ์  ดาขวา                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย

ประเภทครูผู้สอน     1. นางชวนพิศ  แสงสวย                   ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม

                             2. นายฉลอง  ธานี                          ครูโรงเรียนปทุมวิทยากร                    

                             3. นางบุญเพ็ง  ภารพักตร์                 ครูโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

                             4. นายมานพ  ทมะนันต์                    ครูโรงเรียนบ้านผาแก้ว

                             5. นางสาวณัฐฐานันท์  อารีพงษ์         ครูโรงเรียนบ้านแดงหม้อ

ประเภทผู้สนับสนุน   1. นายไทยศักดิ์  วงศ์คำ              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

                             2. นายวิรัตน์  ญาณะรมย์                   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา

การมอบเข็มลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และ 2561

          ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และ 2561เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554 บัดนี้ การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และ 2561 จำนวน 12 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์)       รับเข็มชั้นที่ 2 และ 3

2. โรงเรียนบ้านนาไผ่                                  รับเข็มชั้นที่ 3

3. โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา                    รับเข็มชั้นที่ 3

4. โรงเรียนบ้านรังแร้ง                                 รับเข็มชั้นที่ 3

5. โรงเรียนปทุมวิทยากร                             รับเข็มชั้นที่ 3

6. โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ                        รับเข็มชั้นที่ 3

7. โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)                  รับเข็มชั้นที่ 2 และ 3

8. โรงเรียนบ้านปลาดุก                               รับเข็มชั้นที่ 3

9. โรงเรียนบ้านนามึน                                 รับเข็มชั้นที่ 3

10. โรงเรียนบ้านด้ามพร้า                            รับเข็มชั้นที่ 3

11. โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)              รับเข็มชั้นที่ 2 และ 3

12. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                   รับเข็มชั้นที่ 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8